Jämför Personförsäkring, spara tusenlappar.

Jämför
barnförsäkring

- Skriv in barnets personnummer

Jämför
olycksfallsförsäkring

- Skriv in ditt personnummer!


Med hjälp av personförsäkringar kan du få ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller skadas. Personförsäkring är ett samlingsnamn för olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring, inkomstförsäkring och barnförsäkring. På Insplanet kan du jämföra försäkringsbolagens olika försäkringar för att hitta en som passar just dina behov, till rätt pris.


Personförsäkring

På Insplanet jämför vi alla typer av försäkringar hos Sveriges försäkringsbolag. Är du intresserad av att teckna en barnförsäkring, livförsäkring, inkomstförsäkring eller någon annan personförsäkring försöker vi alltid få högst skydd till bäst pris.

Det finns personförsäkringar för de flesta skeden i livet, så titta igenom de olika personförsäkringarna för att hitta den som passar dig och din familj bäst.


Om Personförsäkringar

Personförsäkringar ger ett utökat skydd om något oförutsett skulle inträffa, och det kan vara tryggt att veta att du har en extra säkerhet förutom samhällets skyddsnät. Ibland kan de olika delarna av personförsäkringarna kännas knepiga, men du är alltid välkommen att kontakta oss så reder vi ut begreppen.

Läs mer:


Du kan också läsa specifik information om olika personförsäkringar nedan:


En barnförsäkring är en av de vanligaste personförsäkringar och de flesta familjer bör överväga att teckna en sådan när familjen utökas. Skulle det otänkbara inträffa, att en olycka eller sjukdom skulle drabba ditt barn, är det bra med extra försäkringsskydd.


En olycksfallsförsäkring täcker olyckor som ger bestående medicinsk invaliditet och kan ge ersättning vid nedsatt arbetsförmåga. Olycksfallsförsäkringen kan även ersätta kostnader som uppstår i samband med olycksfallet.


En livförsäkring ger familjen ekonomisk trygghet om någon med ekonomiskt ansvar avlider. Det kan vara mycket betydelsefullt om man har större bostadslån eller om hushållsekonomin på andra sätt är starkt beroende av en eller flera personer.


En sjuk- och olycksfallsförsäkring är lik en olycksfallsförsäkring, med den viktiga skillnaden att den även kan ge ersättning vid plötslig sjukdom som ger bestående invaliditet.


Inkomstförsäkring betyder att du kan behålla upp till 80 procent av din faktiska lön om du blir arbetslös. Det kan handla om tusenlappar varje månad i plånboken vid eventuell arbetslöshet.


Vad ingår i en personförsäkring?

Vad som ingår i personförsäkringen varierar såklart från försäkring till försäkring, men gemensamt är att de erbjuder ekonomiskt stöd om du exempelvis blir sjuk, om ditt barn behöver vård eller om du av någon anledning inte kan jobba under en längre period. Med personförsäkringar är du skyddad om du drabbas av en olycka i hemmet eller på jobbet. Personförsäkringen utgör alltså i första hand ett komplement till dina andra försäkringar, som din hemförsäkring eller försäkringen som din arbetsgivare tecknat för dig.


Varför behöver jag en personförsäkring?

Att få ekonomiskt stöd som gör att du kan behålla din levnadsstandard kan vara svårt utan att ha tecknat en privat personförsäkring. Till viss del täcks försäkringsbehoven upp av den offentliga socialförsäkringen. Denna erbjuder ekonomiskt stöd om du exempelvis skulle bli oförmögen att arbeta på grund av psykiska eller fysiska problem. Det ekonomiska stöd du får genom socialförsäkringen är dock begränsat och det kan vara klokt att komplettera med en privat försäkring.

Utöver den offentliga försäkringen kan du också få ekonomiskt stöd genom den försäkring som tecknats av din arbetsgivare. Liksom med socialförsäkringen kan det vara svårt att klara sig enbart på den ersättning du får ut om du blir långvarigt sjukskriven exempelvis. Detsamma gäller om du behöver stanna hemma från arbetet en längre tid på grund av vård av ett barn som drabbats av sjukdom.


Att tänka på när du jämför personförsäkring

Beroende på din ålder och vilket skede av livet du befinner dig i kan du ha olika stort behov av personförsäkringar. Vilken personförsäkring som passar dig bäst beror på flera faktorer såsom familjeförhållanden, ålder och arbetssituation.

För dig som lever i ett singelhushåll är sjuk- och olycksfallsförsäkring som komplement till din hemförsäkring kanske tillräckligt. För dig med familj är det troligtvis viktigt att komplettera med en livförsäkring som gör att efterlevande familjemedlemmar får ekonomiskt stöd vid händelse av dödsfall. Som förälder kanske du vill skaffa en barnförsäkring som omfattar sjukdoms- och olycksfallsskydd av ditt barn fram tills dess att barnet fyller 25 år.

Vill du ha tips på vilken personförsäkringar som passar dig bäst? Tveka inte att höra av dig till oss på Insplanet.

Jämför personförsäkringar här.


Vanliga personskador

De allra flesta av oss drabbas förr eller senare av en skada eller olycka. Det kan handla om en halk- eller fallolycka, en skada som uppstår på arbetsplatsen eller en läkemedelsskada. I dessa fall kan du få ekonomisk ersättning för allt från utlägg för medicin till bestående men eller ärrbildning.


Olycksfall i hemmet

Till dessa skador hör olyckor som sker i eller vid din bostad. För att skadan ska klassas som en personskada krävs att olyckan varit så pass allvarlig att du behöver läkarvård. Vanliga skador i bostaden är bland annat skärsår eller skador som uppstår vid arbete med reparationer eller renoveringar.


Olycksfall när du idrottar

Olycksfall och skador kopplade till sportaktiviteter är vanliga i Sverige. Ofta handlar det om kollisionsolyckor eller fallolyckor, inte sällan i samband med lagidrottande. Vissa idrotter är mer riskfyllda än andra, som exempelvis idrotter där djur är inblandade. Även fotbollsskador och innebandyskador är vanliga, till stor del beroende på att det finns många utövare av dessa idrotter på olika nivåer.


Skador på arbetsplatsen

Skador som uppstår när du befinner dig på arbetsplatsen är relativt vanligt förekommande. Bland de yrken där arbetsskador är vanligare än många andra yrken kan nämnas industri-, bygg och transportbranscherna.


Sveda och värk

En tid efter olyckan gör försäkringsbolaget en bedömning för att avgöra om du har rätt till ersättning för sveda och värk. Vad som avgör om du får ersättning för detta är bland annat sjukskrivningstiden och hur stort ditt lidande anses ha varit. Efter detta görs ytterligare en bedömning, ungefär ett år efter skadetillfället. Denna görs för att ta reda på om du fått några bestående men till följd av olyckan och har rätt till exempelvis invaliditetsersättning eller ersättning för ärr.


Vanliga frågor om personförsäkring

Vad är det för självrisk på personförsäkringar?

Generellt sett så har man inte självrisk på personförsäkring.


Vad är ett basbelopp/försäkringsbelopp?

Prisbasbelopp är det belopp som bestämmer hur mycket försäkringen är värd. Prisbasbelopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget, indexreglerat.


Varför behöver jag en barnförsäkring när skolan har försäkring?

Generellt så har kommun/skola en olycksfallsförsäkring som gäller skoltid. Vissa kommuner har olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt. Vad som saknas i den försäkringen är skydd mot sjukdom. Blir ditt barn invalidiserat på grund av en sjukdom gäller inte skolans försäkring.


Täcker barnförsäkringen sjukdomar som barnet redan har?

Normalt sett gäller inte barnförsäkringen för sjukdomar eller olycksfall som redan har hänt.


Vad är skillnaden mellan en sjuk- och olycksfallsförsäkring och en olycksfallsförsäkring?

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ger invaliditetsersättning även vid sjukdomar.


När kan man köpa barnförsäkring?

När barnet har fått fullständigt personnummer, vilket brukar ges två veckor efter födseln.


Gäller min barn-, liv- eller olycksfallsförsäkring utomlands?

Generellt så gäller försäkringarna dygnet runt världen över med hänsyn till vissa undantag.


Gäller olycksfallsförsäkringen under utövande av idrott?

Det beror på. Normalt sett ja under förutsättning att idrotten inte ger en viss inkomst. Undantag görs för vissa idrotter och sporter, i synnerhet riskfylld aktivitet. Genom att läsa villkoren eller tala med en försäkringsförmedlare kan du ställa frågor om specifika idrotter du tänkt utöva, och i vilken form.


Varför skall jag fylla i en hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen är ett sätt för försäkringsbolaget att bedöma risken för framtida olycksfall och sjukdomar, och eventuella kostnader av dessa.


Vad är efterlevandepension/familjeskydd?

Det är en form av livförsäkring, som betalar ut månadsvis ersättning. Vissa försäkringsbolag har ömsesidig försäkring. Detta betyder att du, antingen när du betalar premie eller uppbär ersättning, får ta del av den återbäring som kan uppstå om bolagets förvaltade medel stiger i värde.


Vad är det för skillnad på en livförsäkring och en efterlevandepension?

En livförsäkring faller ut med ett engångsbelopp, medan en efterlevandepension betalas ut över en längre period.


Till toppen av sidan.