KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (PUBL) 2016

Pressmeddelande 2016-11-25

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 december 2016 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 december 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 23 december 2016. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Extra bolagsstämma 2016”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till stämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd tisdagen den 20 december 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen enligt styrelsens förslag för att bättre reflektera bolagets nuvarande strategi och verksamhetsinriktning, där bolaget bland annat avser att utveckla tjänster inom bilägandet och bilaffären.

Styrelsens förslag till ny verksamhetsbeskrivning lyder:

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris-, villkors- och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier, samt annan försäkringsrelaterad verksamhet. Vidare skall bolaget utveckla och driva konsumenttjänster inom bilägande och förmedling/handel av personbilar, samt därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören att vidta de smärre formella justeringar av den nya verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Tillgång till handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 7 framgår ovan. Styrelsens förslag samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den tisdagen den 13 december 2016 på bolagets kontor med adress Grev Turegatan 5, 100 41 Stockholm. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i november 2016
Insplanet AB (publ)
Styrelsen[ Tillbaka ]