VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (PUBL) 2014

Pressmeddelande 2014-03-31

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2014 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till stämman är mellan kl. 09:30 – 09:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 april 2014. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Extra bolagsstämma 2014”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 11 april 2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd onsdagen den 9 april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
7. Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227, förslår att extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2014 fattar beslut att öka bolagets aktiekapital med 193.658,20 kronor genom nyemission av 1.936.582 aktier på nedan angivna villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bonnier Dagstidningar AB, org. nr. 556414-2155.

Teckningskursen ska uppgå till ca 8,42 kronor per aktie. Den totala teckningskursen uppgår till 16 300 000 kronor.

Aktierna ska tecknas och betalas senast torsdagen den 17 april 2014.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av fordran mot bolaget.

Kvittning av fordran sker genom underskrift av teckningslistan.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsens ordförande, eller den han utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarkretsen i bolaget genom att få in en välrenommerad ägare och strategisk partner på attraktiva villkor genom kvittning av fordran på bolaget. Teckningskursen har fastställts baserat på en marknadsmässig bedömning.

Nyemissionen kommer att tillföra bolaget 16,3 miljoner kronor. Utspädningen uppgår till ca 14,3 procent (efter nyemissionen).

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Daniel Soussan (ordförande), Richard Båge och Peter Ahldin.

Valberedningen föreslår, med beaktande av ovan nyemission, att för tiden fram till nästa årsstämma, nyval sker av Henrik Stangel. Det föreslås vidare nyval av Henrik Stangel till styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma.

Henrik Stangel är född 1963, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är idag Verkställande Direktör för Dagens industri AB. Henrik är styrelseordförande i Dagens industri Annons AB och Matchad AB, samt styrelseledamot i NextSolution Sweden AB och HittaHem bostadsförmedling i Malmö AB.

I anslutning till den extra bolagsstämman kommer den nuvarande styrelseledamoten och den avgående verkställande direktören för Insplanet AB (publ), Rickard Wilton, att lämna bolagets styrelse. Vid årsstämman 2013 valda ledamöter Daniel Soussan (nuvarande styrelseordförande), David Frykman och Sebastian Billing, kvarstår som styrelseledamöter. Daniel Soussan kommer i samband med detta att tillträda som Verkställande Direktör för bolaget.

Övrig information
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11.619.330 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Tillgång till handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8 framgår ovan. Styrelsens förslag, inklusive styrelsens redogörelser enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 och 7 §§ och revisorns yttranden över dessa redogörelser, samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den måndagen den 31 mars 2014 på bolagets kontor med adress Grev Turegatan 5, 100 41 Stockholm. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i mars 2014
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

Publicerade dokument


Kallelse till extra bolagsstämma
Förslag till nyemission
Fullmakt
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13_6
Revisorns yttrande enligt ABL 13_6
Styrelsens redogörelse enligt ABL 13_7
Revisorns yttrande enligt ABL 13_8
Protokoll från extra bolagsstämma 15 april 2014

[ Tillbaka ]