KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 I INSPLANET AB (publ)

Pressmeddelande 2013-04-16

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2013 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 11:30 – 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 13 maj 2013. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2013”.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges (högst två).

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 13 maj 2013.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 8 maj 2013 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
    a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt     koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda     balansräkningen
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Daniel Soussan (ordförande), Richard Båge och Peter Ahldin.

2. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,50 (2,00, varav ordinarie utdelning om 0,65 och en extra utdelning om 1,35) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 maj 2013. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 23 maj 2013.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med 360 000 kronor (440 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna David Frykman, Daniel Soussan, Sebastian Billing och Rickard Wilton. Peter Ahldin och Richard Båge har avböjt omval till styrelsen. Det föreslås vidare omval av Daniel Soussan till styrelseordförande.

Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämman 2010 för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

11. Styrelsen föreslår årsstämman en ändring av verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen för att bättre reflektera bolagets nuvarande verksamhetsinriktning.

Styrelsens förslag till ny verksamhetsbeskrivning lyder:

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris, villkor och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall även genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier. Vidare skall bolaget bedriva teknikutveckling av försäkringsadministrativa system samt försäljning av konsulttjänster relaterade till försäkringar och annonstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2012 och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 1 maj 2013 på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11 619 330 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag gällande punkt 11. krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Stockholm i april 2013
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

[ Tillbaka ]