KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2012 I INSPLANET AB (publ)

Pressmeddelande 2012-04-18

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2012 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grevgatan 34, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl. 11:30 – 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 maj 2012. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2012”.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges (högst två).

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Den som företräder ju¬ridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 14 maj 2012.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 10 maj 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
    a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
    koncernbalansräkningen
    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna vid årsstämman 2011, har bestått av Daniel Soussan (ordförande), Richard Båge och Sven Hagströmer.

2. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman en total utdelning om 2,00 (0,50) kronor per aktie, varav ordinarie utdelning om 0,65 (0,50) kronor per aktie samt en extra utdelning om 1,35 (0,00) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 22 maj. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 25 maj.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall utgå med
440 000 kronor (660 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (40 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Peter Ahldin, David Frykman, Daniel Soussan och Rickard Wilton samt nyval av Sebastian Billing och Richard Båge. Det föreslås vidare omval av Daniel Soussan till styrelseordförande.

Det antecknas att bolagets revisor är vald på årsstämman 2010 för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2011 och fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 2 maj 2012 på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11 619 330 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Stockholm i april 2012
Insplanet AB (publ)
Styrelsen[ Tillbaka ]