DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2018

Pressmeddelande 2018-05-24

Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Första kvartalet
  • Intäkterna uppgick till 29,2 (27,0) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (1,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4 (6) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (1,0) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår till 0,7 (1,4) MSEK och minoritetsandelen till -0,1 (-0,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,10) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,8 (2,6) MSEK.
  • Likvida medel vid kvartalet utgång uppgick till 41,5 (41,6) MSEK. Därtill återstår 4,9 (8,3) MSEK i förskott på medieutrymme inom Bonnier koncernen från nyemissionen 2014. Koncernen har inga räntebärande skulder.
  • Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 27,3 (25,1) MSEK, motsvarande en tillväxt om 9 procent, och ett rörelseresultat om 2,2 (2,4) MSEK.
  • Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 1,2 (1,3) MSEK, vilket är 4 procent lägre mot föregående år, och ett rörelseresultat om -1,0 (-0,7) MSEK.
VD kommentar i sammandrag

”Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Intäkterna landade på cirka 29 MSEK under det första kvartalet, motsvarande 8 procent tillväxt mot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 1,1 MSEK. Den underliggande lönsamheten fortsätter att vara god, men likt föregående kvartal väljer vi att återinvestera en betydande del av vinsterna i att försvara och förstärka våra positioner inom affärsområde Försäkring och Personal Finance samt vidareutveckla vårt nya Cardrop koncept som fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Tillsammans uppgår dessa satsningar till cirka 3,5-4,0 MSEK.”

Tomas Jonson, VD Insplanet

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:30 CET.

[ Tillbaka ]