DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2016

Pressmeddelande 2016-11-24

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 08:30 CET.

Stark tillväxt inom affärsområde Försäkring. Resultatet hålls tillbaka av ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter och affärsutveckling av nya tjänster kring bilägandet.


Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (”Motormäklaren”). Motormäklaren konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Tredje kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 24,1 (19,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 20 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (2,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 11 (13) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (2,0) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,4 (0,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (2,1) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 21,9 (17,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 23 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,4 (1,7) MSEK.
 • Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat kvartalets intäkter med 0,8 MSEK, rörelseresultatet med -1,0 MSEK och resultatet efter skatt med -0,8 MSEK.
Januari till september
 • Intäkterna uppgick till 69,1 (59,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 16 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 13 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 (7,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 (13) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,2) MSEK, varav minoritetsandelen uppgår till -0,5 (0,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,46) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (9,9) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 62,3 (54,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 4,8 (5,4) MSEK.
 • Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat intäkterna med 1,9 MSEK, rörelseresultatet med -1,4 MSEK och resultatet efter skatt med -1,1 MSEK.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »


För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

[ Tillbaka ]