BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

Pressmeddelande 2018-02-22

Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Intäkterna ökar med 19 procent och uppgår till drygt 30 MSEK under det fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 29,8 (25,1) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 19 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (1,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -2 (6) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (0,8) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår till -0,8 (1,3) MSEK och minoritetsandelen till -0,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (3,2) MSEK.
 • Likvida medel vid kvartalet utgång uppgick till 42,8 (39,2) MSEK. Därtill återstår 5,5 MSEK i förskott på medieutrymme inom Bonnier koncernen från nyemissionen 2014. Koncernen har inga räntebärande skulder.
 • Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 28,2 (23,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 22 procent, och ett rörelseresultat om 1,7 (2,6) MSEK.
 • Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 1,0 (1,3) MSEK, vilket är 23 procent lägre mot föregående år, och ett rörelseresultat om -2,2 (-1,0) MSEK.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 114,2 (94,8) MSEK, motsvarande en tillväxt om 20 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 19 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (7,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3 (8) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (5,2) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår till 2,5 (6,3) MSEK och minoritetsandelen till -1,5 (-1,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,47) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 (11,3) MSEK.
 • Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 107,4 (89,1) MSEK, motsvarande en tillväxt om 21 procent, och ett rörelseresultat om 9,6 (9,7) MSEK.
 • Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 4,2 (3,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 30 procent (varav organisk tillväxt är drygt 2 procent*), och ett rörelseresultat om -5,9 (-2,1) MSEK.
 • Investering om totalt cirka 7 MSEK i Cardrop Sverige AB och ökat ägande till 90 (52) procent.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en total utdelning om 1,00 (0,25) SEK per aktie för räkenskapsåret 2017, varav ordinarie utdelning om 0,50 (0,25) SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,50 (0,00) SEK per aktie.

* Cardrop Sverige AB (”Cardrop”) konsolideras med 100 procent i koncernredovisningen från och med den 4 april 2016. Den organiska tillväxten beräknas utifrån verksamhetens utveckling under jämförbara perioder om 12 månader.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

VD-kommentar

Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt den plan vi arbetar efter. Intäkterna under det fjärde kvartalet utvecklades i linje med årets tre första kvartal. Tillväxten blev 19 procent och de totala intäkterna landade på drygt 30 MSEK. För året som helhet uppgick intäkterna till cirka 114 MSEK mot 95 MSEK föregående år. Den underliggande verksamheten visar fortsatt god lönsamhet, men likt årets tidigare kvartal, har vi i linje med befintlig strategi valt att återinvestera vinsterna i delar av verksamheten där vi bedömer att dessa kommer att ge en positiv utväxling i form av lönsam tillväxt på lite längre sikt. Dessa medvetna satsningar har ökat i absoluta tal under årets sista kvartal och varit så pass omfattande att vi för kvartalet som helhet landar på ett svagt negativt rörelseresultat. De ökade investeringarna utgörs primärt av:

 • - Investeringar i varumärkesbyggande marknadsföring inom Affärsområde Försäkring och Personal Finance, med fokus på att stärka Insplanets position och top-of-mind inom försäkringskategorin. Dessa uppgår till cirka 3,5 MSEK under det fjärde kvartalet och 11,5 MSEK för 2017 som helhet.

 • - Investeringar i IT & webb inom Affärsområde Försäkring och Personal Finance för att fortsätta utveckla vårt digitala erbjudande och ytterligare förstärka våra positioner på nätet, bl.a. i sökmotorer.

 • - Investeringar i affärsutveckling och IT & webb inom affärsområde Biltjänster (Cardrop), för att utveckla vår nya digitala rikstäckande tjänst inom köpa & sälja bil. Samtliga utvecklingskostnader kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Därtill har vi under kvartalet (och året som helhet) haft en hel del extraordinära kostnader för att utveckla och anpassa våra system, data- lagring och processer till det nya dataskyddsdirektivet (GDPR) som träder i kraft i maj 2018 och som ersätter den befintliga person- uppgiftslagen. Dessa kostnader belastar resultatet och uppgår till totalt 0,5 MSEK under det fjärde kvartalet och 1,5 MSEK för 2017 som helhet.

Inom affärsområde Försäkring, ser vi under 2017 en positiv tillväxt i webbtrafik, antal försäkringsjämförelser såväl som förmedlad premievolym. Även andelen användare som väljer att teckna sina försäkringar direkt på webben, och där vi har en högre bruttomarginal, har ökat under året. Under det fjärde kvartalet har vi likt tidigare kvartal fortsatt att investera i att stärka vår varumärkeskännedom och bli mer top-of-mind bland privatpersoner runt om i landet. Vi har under kvartalet gått med nationella kampanjer i allt från radio, linjär tv, webbtv och print, samt varit sponsor till tv-sändningarna i junior VM i SVT vilket blev ett väldigt lyckat event i antal tittare och tittartid. Under andra halvan av februari 2018 går Vinter-OS i PyeongChang av stapeln, under vilket vi kommer synas med vår reklamfilm i tv-sändningarna i kombination med en större nationell radiokampanj. Sammantaget syns och hörs vi i hög utsträckning bland den primära målgrupp som våra tjänster vänder sig till, vilket vi bedömer kommer att driva nya såväl som en högre andel återkommande användare och kunder till Insplanet över tid.

Affärsområde Personal Finance, med fokus på förmedling av Privatlån, visar också stark tillväxt mot föregående år. Den underliggande konsumentkreditmarknaden fortsätter att växa och likaså förmedlarbranschen. Under året har vi fortsatt att investera i att stärka vår position i den digitala miljön genom ökade personella resurser inom IT och webbutveckling. Våra övriga privatekonomiska tjänster (såsom bolån, sparande och aktiedepå), som i nuläget omfattar enklare typer av jämförelsetjänster integrerade i den redaktionella miljön i olika Bonnier medier, fortsätter att utvecklas i rätt riktning med stark tillväxt.

Inom vårt nya affärsområde Biltjänster, fortsätter vi att lägga kraft och resurser på att affärsutveckla vår digitala rikstäckande tjänst inom köpa & sälja bil. Vi har medvetet minskat fokus på den befintliga, lokala, verksamheten som härrör till Motormäklaren, vilket på kort sikt fått en negativ inverkan på affärsvolymerna, intäkterna och resultatet under det fjärde kvartalet. Redan under nästa kvartal förväntar vi oss att förlusterna minskar från denna nivå i takt med att vi följer den plan vi arbetar efter, vilket kommer följas upp i bolagets strategiprocess under våren. Vår tro på tjänstens stora potential är oförändrat positiv, även om det som vid all nyutveckling alltid tar längre tid än vad man skulle vilja önska. Efter att vi lanserade vår första betaversion av Cardrop.com under det tredje kvartalet har vi under det fjärde kvartalet i huvudsak fokuserat på att testa och vidare-utveckla sajten, systemen och alla delar av processerna. Vår nuvarande bedömning är att vi till det andra kvartalet 2018 ska ha en tillräckligt solid plattform och tjänst inom Cardrop.com för att kunna successivt öka på med marknadsföring och kundanskaffning samt intensifiera arbetet med att utröna synergier med övriga delar av Insplanet koncernen, främst avseende kundflöden.

Sist men inte minst, vill jag avsluta med att tacka alla fantastiska medarbetare för det stora engagemang ni visar varje dag under hela året för att utveckla Insplanet som bolag i rätt riktning och ge våra kunder den i särklass bästa användarupplevelsen!

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD
Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET.

[ Tillbaka ]