BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

Pressmeddelande 2015-02-19

Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 8 procent under det fjärde kvartalet


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 19,6 (19,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (1,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12 (6) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,07) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 (2,3) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,7 (16,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent.
 • Tillväxten i nyförsäljningsintäkterna kan attribueras i sin helhet till den fortsatt positiva utvecklingen inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån, där den underliggande marknaden fortsätter att utvecklas positivt och där vi enligt vår egen bedömning fortsätter att ta ytterligare marknadsandelar.
 • Volymerna inom affärsområde Försäkring minskade mot föregående år till följd av de rådande utmaningarna i marknaden, som präglas av slutfasen av den konsolideringsvåg som skett bland de svenska försäkringsbolagen och höga kundanskaffningskostnader till följd av konkurrensläget.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 1,9 (2,9) MSEK.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 80,9 (72,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (4,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17 (7) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (3,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,81 (0,30) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,0 (8,1) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 71,4 (59,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 20 procent.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 9,5 (13,3) MSEK.
 • Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot medieutrymme inom Bonnierkoncernen, som per årsskiftet utgör den största ägaren i bolaget.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 (0,00) SEK per aktie för räkenskapsåret.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

VD-kommentar

Trots en svagare avslutning på året lyckades Insplanet ändå för femte kvartalet i rad uppvisa intäktstillväxt. Nyförsäljningsintäkterna för årets sista kvartal uppgick till 17,7 MSEK vilket är en ökning med 8 procent mot föregående år. Totalt ökade bolagets intäkter med 2 procent och rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 2,3 (1,2) MSEK. Som helhet var 2014 ett framgångsrikt år för Insplanet där vi trots utmaningar på leverantörssidan inom affärsområde Försäkring kunde uppvisa en intäktstillväxt på 11 procent och samtidigt en förbättrad lönsamhet där rörelseresultatet uppgick till 13,5 (4,8) MSEK.

Tillväxten i verksamheten är i sin helhet hänförlig till affärsområde Personal Finance som i huvudsak drivs genom varumärket MyLoan med fokus på produktområde Privatlån. Trots den hårda konkurrens som finns bland förmedlare inom privatlånemarknaden fortsätter MyLoan att enligt vår bedömning växa snabbare än den underliggande marknaden. Det är framförallt MyLoans snabbhet och enkelhet i kombination med att kunderna sparar pengar som utmärker tjänsten och medför en hög kundnöjdhet i de mätningar som gjorts. Tack vare vår kompetens att bygga jämförelsetjänster online i kombination med vår effektiva förmedlingsverksamhet har MyLoan på allvar etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom förmedling av privatlån. MyLoan har ännu bara en liten andel av låneförmedlarmarknaden och det finns gott om utrymme för fortsatt tillväxt. Bland banker och kreditmarknadsbolag är förmedlarkanalen idag en etablerad och viktig distributions- och kundanskaffningskanal för privatlånekunder. Bankernas vilja att distribuera via låneförmedlarna i kombination med de fördelar som finns för kunderna har bidragit till att låneförmedlingskanalen vuxit sig stark de sista fem åren. Konkurrensen bland både banker, kreditmarknadsbolag och förmedlare är stor vilket i slutändan kommer konsumenterna till godo i form av bättre villkor. Förmedling av krediter är sedan 1 juli 2014 tillståndspliktigt och ligger under Finansinspektionens tillsyn. Det är något vi välkomnar då syftet är att stärka konsumentskyddet vilket är bra för alla aktörer som är långsiktiga och konsumentorienterade. Insplanet har lång erfarenhet av att bedriva tillståndspliktig verksamhet och har väl underbyggda rutiner och processer för att säkerställa regelefterlevnad. Vi har lämnat in tillståndsansökan enligt de tidsfrister som gäller och förväntar oss någon form av återkoppling under slutet av första kvartalet.

Inom affärsområde Försäkring har året som gått varit utmanande, men det finns ändå ljusglimtar. Ett antal av Insplanets samarbetande försäkringsbolag har konsoliderats in i andra försäkringsbolag och försvunnit från marknaden. Det innebär att marknaden för konsumentförsäkring har koncentrerats ytterligare under 2014 vilket minskar mångfalden och därigenom drabbar konsumenterna. I Sverige har idag ett fåtal stora försäkringsbolag alltjämt en dominerande ställning. Under senhösten gick Svensk Försäkring, försäkringsföretagens egen branschorganisation ut med en rekommendation till sina medlemmar som i praktiken omöjliggör samarbete med förmedlare inom privat sakförsäkring. Vi lever i övertygelsen att mångfald och konkurrens i alla delar är avgörande för att en marknad ska fungera tillfredsställande. Vi tror att en marknad fungerar bäst när beslut om exempelvis distribution fattas självständigt av företag och inte i grupp. Vår bedömning är också att många försäkringsbolag verksamma på den svenska marknaden delar vår uppfattning varför vi ändå har en god förhoppning om att Svensk Försäkrings utspel inte kommer att få önskad effekt. Konkurrensverket har uppmärksammat rekommendationen och utreder för närvarande denna, något vi givetvis följer noga.

I ljuset av detta är det extra glädjande att ett av Sveriges ledande försäkringsbolag inom vissa geografiska områden inlett ett samarbete med Insplanet. Detta samarbete har under den korta tid som det levt varit framgångsrikt och väl fungerande.

Trots branschorganisatoriska initiativ i syfte att begränsa distributionsalternativ för försäkringsbolag och på vilket sätt konsumenter kan jämföra och köpa sina försäkringar växer både jämförelsetjänster och förmedlare sig allt större. För allt fler kundorienterade försäkringsbolag är det en självklarhet att marknadsföra och distribuera sina försäkringsprodukter via jämförelsetjänster och förmedlare. För både försäkringsbolag och konsumenter fyller aktörer som Insplanet en viktig roll i att hitta varandra. Vår ambition är att ge de som använder våra tjänster en kundupplevelse som är bäst i branschen.

Insplanet fick under försommaren en ny huvudägare i form av Bonnier och Dagens industri där parterna i samband med detta också inledde ett strategiskt partnerskap. Vår drivkraft är att ständigt utvecklas, förbättra oss själva och bli den naturliga vägen för Sveriges konsumenter att hitta rätt leverantör för försäkringar, privatlån och andra privatekonomiska produkter och tjänster.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com


Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

[ Tillbaka ]