BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013

Pressmeddelande 2014-02-20

Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 19,3 (18,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (0,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-0,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 (-0,1) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 16,4 (14,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 10 procent.
 • Tillväxt om 80 procent i förmedlad lånevolym inom produktområde privatlån (MyLoan.se) medan minskade premievolymer om 19 procent inom produktområde försäkring.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 2,9 (3,5) MSEK.
 • Varumärkesbyggande investeringar om cirka 1,2 (0,7) MSEK.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 72,6 (80,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (11,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 (0,70) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 (12,4) MSEK.
 • Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 59,3 (60,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 1 procent.
 • Tillväxt om 86 procent i förmedlad lånevolym inom produktområde privatlån (MyLoan.se) medan minskade premievolymer om 18 procent inom produktområde försäkring.
 • Förnyelseintäkterna uppgick till 13,3 (20,9) MSEK.
 • Ny försäkringsprodukt under egna varumärket Redo+.
 • Varumärkesbyggande investeringar om cirka 3,1 (0,7) MSEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

VD-kommentar
Under årets sista kvartal lyckades vi uppvisa tillväxt i både intäkter och resultat. Nyförsäljningsintäkterna ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet och rörelseresultatet landade på 1,2 MSEK jämfört med 0,1 MSEK motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten kan i sin helhet relateras till produktområde privatlån där vi enligt vår bedömning fortsätter att ta marknadsandelar genom att växa snabbare än marknaden. Synergierna med försäkringsverksamheten är tydlig och i takt med att MyLoan växer ökar möjligheterna till korsförsäljning verksamheterna emellan.

Inom produktområde försäkring är situationen fortsatt utmanande. Konkurrensen om kunderna är hög vilket har resulterat i att kund-anskaffningskostnaderna i framförallt vissa digitala mediekanaler såsom exempelvis sökmotorer fortsatt att öka vilket påverkat våra intäkter och rörelsemarginaler negativt. I slutet på året har vi ändå sett en viss avmattning i prisutvecklingen. Att priserna gått upp kraftigt bedömer vi ha sin förklaring i den omognad som för närvarande finns i försäkringsbranschen gällande köp via sökordsannonsering inom framförallt generiska ord. Långsiktigt bedömer vi oss ha goda möjligheter att stå oss i konkurrensen om kundflöden via sökmotorer i takt med att branschen mognar.

Under året har vi sett en fortsatt konsolidering bland de svenska försäkringsbolagen, vilket i sig inte är något nytt utan vilket historiskt har skett i längre intervaller, där de två senaste skedde under åren 2008-09 och 2001-02. Detta skapar naturligtvis vissa kortsiktiga utmaningar för vår typ av verksamhet som vi måste hantera. En del i arbetet att stärka vårt kunderbjudande har under året varit lanseringen av Redo+, ett eget försäkringsvarumärke inom segmentet bil- och hemförsäkring där Insplanet äger kundregistret och kundrelationen, men där vi har en försäkringsgivare som står försäkringsrisken och ansvarar för skadereglering och prissättning av produkterna. Avtalet sträcker sig över en längre tidsperiod än vad som är praxis och ger oss också större möjligheter att förädla och ta tillvara på de värden som skapas genom samarbetet än vad ett normalt avtal skapar.

Efter sommaren lanserade vi den nya varumärkesstrategi, varumärkesplattform och reklamkoncept som vi arbetade fram under första halvåret. Investeringen kopplad till vårt varumärke och de direkta varumärkesrelaterade reklamkostnaderna uppgår till cirka tre miljoner kronor för året. Vi har ännu inte sett några större direkta effekter på kundtillströmning eller försäljning, utan ser detta som en viktig satsning i syfte att stärka vårt varumärke långsiktigt och nå ut till den stora kundmassa som idag varken känner till eller använder vår tjänst.

2013 har i stort varit ett tufft år för oss. Även om jag som helhet hade önskat att mer av vårt hårda arbete hade gett sig till känna i siffrorna, kan jag konstatera att det momentum och den nybyggaranda som råder i verksamheten bådar gott för framtiden. Som avgående VD, vill jag passa på att tacka hela Insplanets fantastiska organisation för det engagemang och den energi ni varje dag föder verksamheten med. Det har varit fantastiskt att jobba i ett bolag där energin kommer inifrån och glöden finns hos varje individ. Det har även varit en förmån att få arbeta med och utveckla ett bolag som står på kundens sida, även om det ibland innebär att man får göra avkall på kortsiktiga vinster. Ett sådant bolag har framtiden för sig, även om vägen inte alltid är spikrak.

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.


[ Tillbaka ]