BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

Pressmeddelande 2013-02-21

Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna uppgick till 18,4 (21,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (3,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster*, uppgick till 1,9 (3,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (2,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 (5,2) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 1 procent och uppgick till 67 (68) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 9 procent och uppgick till
  18 700 (20 600) stycken.
Januari till december
 • Intäkterna uppgick till 80,9 (89,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,0 (19,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster**, uppgick till 10,7 (19,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,1 (14,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,25) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,4 (19,0) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 4 procent och uppgick till 281 (293) MSEK.
 • Antalet förmedlade försäkringar minskade med 6 procent och uppgick till
  81 200 (86 300) stycken.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,50 (2,00) SEK per aktie.

För fullständig rapport se bifogad fil.   Ladda ned »

_______________________________
* Rörelseresultatet har påverkats av ett antal extraordinära poster, varav den största delen är hänförlig till investeringar i vårt varumärke samt flytt till nya lokaler och anpassningar av dessa. Dessa extraordinära poster har sammantaget belastat resultatet med totalt cirka 1,8 MSEK under fjärde kvartalet.
** Intäkterna och rörelseresultatet har påverkats av ett antal extraordinära poster, varav den största delen relaterar till en förtida uppgörelse gällande ett försäkringsbestånd samt investeringar i vårt varumärke och flytt till nya lokaler och anpassningar av dessa. Dessa extraordinära poster har sammantaget påverkat intäkterna positivt med totalt cirka 3,6 MSEK och rörelseresultatet positivt med cirka 0,3 MSEK under året.

VD-kommentar
Vi är inte nöjda med bolagets intäkts- och resultatutveckling under 2012. Även om intäkts- och resultatutvecklingen delvis var väntad till följd av sjunkande beståndsintäkter så har den nytecknade premie- volymen varit en besvikelse. Som tidigare kommunicerats har konkurrensen ökat inom vårt huvudområde, motorförsäkring, och allt fler aktörer slåss om denna kundgrupp på Internet. Det har bland annat resulterat i att vi under året inte kunnat skapa de kund- inflöden vi förväntat oss på acceptabla kostnadsnivåer. Detta har varit en bidragande orsak till att den nytecknade premievolymen sjönk med 4 % jämfört med 2011 till 281 MSEK.

Vi har under en period inte lyckats med vår affärsutveckling och tappat en del av det försprång vi har som marknadsledande inom jämförelser och förmedling av konsumentrelaterad försäkring. Under 2012 har vi dock arbetat med detta och ändrat inriktning i bolaget genom arbetet ”Back to core”. Det har resulterat i att vi avvecklat vår eltjänst och lagt vår låneverksamhet under det egna varumärket MyLoan.se. Under andra halvåret 2012 har bolaget arbetat intensivt med utvecklingen av försäkringsverksamheten.

Arbetet som jag refererar till syftar till att öka konkurrenskraften hos de försäkringsbolag vars produkter vi förmedlar, skapa förutsättningar till lojalare kunder och att vi kommer i kontakt med nya potentiella kunder i större utsträckning än historiskt. Under 2012 påbörjades alltså detta arbete och vi kommer under innevarande år att lägga stora resurser på detta för att ge oss förutsättning att lyckas. Min förväntan är att detta ska bidra positivt till ökat antal kundkontakter och lojalitet hos våra kunder redan under 2013.

Konkurrensen om kunderna är tuff och Insplanet måste förtjäna kundernas förtroende i varje möte. Den underliggande trenden för jämförelsetjänster och förmedlare av konsumentrelaterad sakförsäkring är stark, och i ljuset av hur stor del av den nytecknade premievolymen som totalt sett tecknas i vår kanal, ser vi oss som en underdog. Vi har mycket kvar att göra och en stor marknad att erövra.

Vår ambition är att under 2013 flytta fram vår position på denna marknad. Konsumenterna väljer i allt större utsträckning att gå via förmedlare och jämförelsetjänster. Försäkringsbolagen börjar alltmer acceptera och anamma jämförelsetjänster och förmedlare som distributionskanal och Insplanet har en stark position både bland kunder och försäkringsbolag. Samtidigt har vi alltså endast ett par procent av svensk konsumentförsäkringsmarknad. Den underliggande potentialen i denna typ av kanal är tydlig och Insplanet har alla möjligheter att växa med marknaden.

Slutligen vill jag tacka mina medarbetare för det gångna året. Det har varit ett händelserikt och utmanande år som ställt höga krav på varje del i organisationen. Jag ser fram emot vårt arbete under 2013 och tillsammans fortsätta utveckla verksamheten i positiv riktning.

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.


[ Tillbaka ]