BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2011

Pressmeddelande 2012-02-16

Fortsatt god utveckling


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna ökade med 2 procent till 21,0 (20,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (3,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (2,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,23) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (3,3) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 8 procent och uppgick till 68 (63) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser ökade med 15 procent och uppgick till
  198 800 (173 300) stycken.
 • God tillväxt inom förmedling av privatlån.
Januari till december
 • Intäkterna ökade med 9 procent till 89,5 (82,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 19,5 (17,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,5 (12,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,25 (1,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 (17,0) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 5 procent och uppgick till 293 (280) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser ökade med 21 procent och uppgick till
  771 100 (636 800) stycken.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en total utdelning om 2,00 (0,50) SEK per aktie,
  varav ordinarie utdelning om 0,65 (0,50) SEK per aktie samt en extra utdelning om
  1,35 (0,00) SEK per aktie.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

VD-kommentar
"2011 har på många sätt varit ett bra år för Insplanet. Den underliggande kraften i marknaden fortsätter att förstärkas och fler konsumenter tar ett aktivt grepp om sina privatekonomiska engagemang. Dagens konsumenter vill mer än någonsin säkerställa att man får rätt produkt till rätt pris, vilket reflekteras i antalet försäkringsjämförelser under året som ökade med 21 procent. Totalt antalet försäkringsjämförelser uppgick därmed till 771 100 stycken. Vi har anledning att tro att denna trend kommer att fortsätta över tid, i takt med att fler konsumenter får upp ögonen för möjligheten att jämföra.

Det är även glädjande att konstatera att våra två huvudsakliga affärsområden, jämförelsetjänsten samt förmedlingen, kompletterar varandra väl. Ökningen i antalet jämförelser återspeglas till stor del i vår förmedlingsverksamhet, där antalet förmedlade försäkringar ökade med 7 procent under året. Detta befäster vår tro om att det finns en stor efterfrågan bland konsumenterna av en oberoende och kompetent rådgivning inom försäkringsdjungeln.

Intäktsökningen för 2011 dämpas av en negativ utveckling under årets inledningsskede. En mer positiv trend har synts under resterande delar av året vilket naturligtvis är glädjande. Detta är delvis hänförligt till skiftet från beståndsersättning till engångsersättning samt en generellt positiv trend i nyteckningen.

Under året har arbetet med vår låneverksamhet genererat positiva effekter och vi ser en god tillväxt såväl som lönsamhet för året som helhet. Vi ser en potential att växa inom detta område och vi fortsätter att lägga kraft och energi för att utveckla denna del av verksamheten.

Vi har även under året byggt vidare på vår el-tjänst. Resultatmässigt har satsningen inte fått ett positivt genomslag. Vi tror dock på affären och kommer att fortsätta att investera i denna produktkategori framöver.

Totalt för året ökade våra intäkter med 9 procent till 89,5 MSEK och rörelseresultatet med 14 procent till totalt 19,5 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19 MSEK.

Insplanets utgångsläge inför 2012 är bra. Vi har en god konkurrenskraft i vårt kunderbjudande samt ett bra momentum i verksamheten. Samtidigt ser vi att vi måste ytterligare förstärka våra resurser organisatoriskt, dels för att på ett bra sätt hävda oss i det allt mer kostsamma sökandet efter kunder men också för att möta den ökande efterfrågan och konkurrensen på marknaden. Allt i syfte att försvara och vidga vår position som den ledande aktören inom vår bransch.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla duktiga medarbetare på Insplanet för deras stora engagemang och insatser under året. Jag ser framemot ett spännande 2012."

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet – vi sänker tråkutgifterna
Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.


[ Tillbaka ]