BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2010

Pressmeddelande 2011-02-17

Ny organisation införd för att främja tillväxt


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna minskade med 2 procent till 20,7 (21,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 11 procent till 3,6 (4,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (2,9) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,23 (0,25) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (1,6) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
  kvartalets utgång till 357 (382 vid tredje kvartalets utgång) MSEK.
 • Nytecknad premievolym minskade med 20 procent och uppgick till 63 (79) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 173 300 (173 800) stycken.
 • Omorganisation, uppdelning i två verksamhetsområden för att främja tillväxt och fokus.
Januari till december
 • Intäkterna ökade med 4 procent till 82,0 (79,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 17,2 (21,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,5 (15,7) MSEK.
 • Resultat per aktie 1,08 (1,35) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 (20,3) MSEK.
 • Nytecknad premievolym uppgick till 280 (290) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 636 800 (657 900) stycken.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,50 (1,25) SEK per aktie.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

VD-kommentar

"Vi är inte nöjda med intäkts- och resultatutvecklingen under 2010. Intäkterna ökade med 4 procent till 82 MSEK, samtidigt som resultat per aktie minskade med 20 procent till 1,08 (1,35) SEK. Den svaga intäkts- och resultatutvecklingen återspeglas inte fullt ut i verksamheten där utvecklingen av jämförelsetjänsten www.insplanet.com och bolagets Egna produkter gått framåt under året.

Under det gångna året har Insplanet lagt betydande resurser på att vidareutveckla funktionalitet och tjänster på Insplanet.se och bolagets bakomliggande tekniska plattform. Vid sidan om försäkringar började Insplanet.se under året förmedla både lån och elavtal till våra kunder. Vår målsättning är att dessa två produktkategorier växer sig allt större under 2011, om än från små volymer. Med Insplanets kraftfulla distribution via internet och telefon har vi förutsättningar att kunna lyckas. Affärsområde Egna produkter har under året utvecklat och lanserat ett nytt försäkringssystem. Vi har även lyckats väl med lanseringen av försäkringsvarumärket Mecano i samarbete med en utländsk försäkringsgivare.

Konkurrensen har som vi tidigare kommunicerat successivt ökat, framförallt inom vårt största område, motorförsäkring. Det har sin huvudförklaring i dels den pågående konsolideringen i försäkringsbranschen och dels i att allt fler aktörer konkurrerar om kunderna på internet. Detta bidrog till att vår nyförsäljning minskade med 3 procent under 2010 till 280 MSEK. I slutet på föregående år och i början av detta år har nya försäkringsaktörer etablerat sig på den svenska motorförsäkringsmarknaden, vilka också slutit avtal med Insplanet. Vi upplever nu en förbättrad konkurrenskraft i vårt erbjudande inom kärnprodukten motorförsäkring jämfört med andra halvåret 2010.

Även om vi sett en tilltagande konkurrens kan vi konstatera att vi inte gjort tillräckligt för att möta den. Vi ser möjligheter till förbättringspotential inom ramen för nuvarande verksamhet även om det också finns utmaningar att ta hänsyn till. I slutet på året genomfördes en omorganisation i syfte att separera de olika verksamheterna som finns i bolaget. Primärt görs detta för att kunna öka fokus och tempot i utvecklingen och bättre ta tillvara respektive verksamhets potential.

Vår övertygelse är att den ökade konkurrensen sammantaget över tid ändå skapar förbättrade möjligheter för Insplanet. Resonemanget bygger dels på att marknaden för jämförelser och köp av motorförsäkring via internet kommer att öka mer än konkurrensen hårdnar och dels på att fler försäkringsbolag kommer att etablera sig på marknaden, samt att dessa i allt större utsträckning förlitar sig på distribution via aktörer som Insplanet.

För Insplanet handlar det nu om att öka utvecklingstakten och tempot i verksamheten för att ta till vara på vår ledande position i marknaden. Jag förväntar mig ett positivt 2011, där Insplanet stärker sin position på marknaden som den ledande aktören inom jämförelser och köp av försäkring, lån och elavtal."


För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.se

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.se

Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.


[ Tillbaka ]