BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009

Pressmeddelande 2010-02-17

Stark försäljningstillväxt och rekordresultat


Fjärde kvartalet
 • Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 4,0 (5,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (4,7) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,25 (0,41) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 (3,8) MSEK.
 • Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid kvartalets utgång till 439 MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 32 procent och uppgick till 79 (60) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 173 800 (133 000) stycken.
Januari till december
 • Intäkterna ökade med 32 procent till 79,0 (59,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 44 procent till 21,2 (14,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (12,3) MSEK.
 • Resultat per aktie 1,35 (1,06) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (20,8) MSEK.
 • Nytecknad premievolym ökade med 19 procent och uppgick till 290 (243) MSEK.
 • Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 657 900 (487 300) stycken.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,25 SEK per aktie.

För fullständig rapport se bifogad fil. Ladda ned »

VD-kommentar

”2009 är Insplanets hitintills bästa år någonsin, bolaget uppvisar fina tillväxttal inom samtliga områden och levererar ett rekordresultat med starka rörelsemarginaler.

Mest glädjande är att vi åter visar stark tillväxt i nyförsäljningen. Under fjärde kvartalet ökade den nytecknade premievolymen med 32 procent, vilket har sin huvudsakliga förklaring i lyckade kund- och säljdrivande aktiviteter.

Under hösten har vi satsat på att förstärka bolagets kompetens inom IT, webb- och affärsutveckling. Bolaget har ökat sina marknadsaktiviteter samt investeringar i IT-system för att kunna fortsätta expansionen ytterligare.

Under 2010 kommer bolaget prioritera intäktstillväxt och ökad nyförsäljning framför rörelsemarginal. Vid sidan av fortsatta förbättringsåtgärder inom försäkringsförmedlingen ökar satsningen på egna produkter och utveckling av jämförelsetjänsten. Mer resurser kommer även att läggas på att stärka Insplanets varumärke bland såväl existerande som nya kunder."

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
0708-35 02 24
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
0708-30 71 81
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.


[ Tillbaka ]