Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2017

Pressmeddelande 2017-05-24

Idag, onsdagen den 24 maj 2017, avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

- Vinstmedel disponerades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 0,25 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2016, totalt 3 388 978 SEK, och att resterande belopp 46 922 196 SEK balanseras i ny räkning.

- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

- Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

- Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.

- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

- Peter Carlsson (omval),
- Daniel Soussan (omval),
- Jonas Tellander (omval),
- Emil Viklund (omval), och
- Jennifer Berger (nyval).

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att intill slutet av nästa årsstämma välja Emil Viklund till ny styrelseordförande.

- I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

I sitt anförande redovisade bolagets vd Tomas Jonson för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2016 och för första kvartalet 2017.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar under Motormäklaren, vilket fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium men har identifierats som strategiskt intressant. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 13:45 CET.

[ Tillbaka ]