Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 22 juni 2016

Pressmeddelande 2016-06-22

Idag, onsdagen den 22 juni 2016, avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Vinstmedel disponerades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 0,25 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2015, totalt 3 388 978 SEK, och att resterande belopp 43 313 006 SEK balanseras i ny räkning.
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
 • Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 150 000 kronor (0) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa
  årsstämma bestå av:
  - Peter Carlsson (omval),
  - David Frykman (omval),
  - Daniel Soussan (omval),
  - Jonas Tellander (nyval), och
  - Emil Viklund (nyval).

  I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att intill slutet av nästa årsstämma välja Daniel Soussan till ny styrelseordförande.
 • I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.
 • I sitt anförande redovisade bolagets avgående VD Daniel Soussan för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2015 och för första kvartalet 2016.

  Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

  För ytterligare information, kontakta:

  Tomas Jonson
  VD
  Insplanet AB (publ)
  0737-457171
  tomas.jonson(at)insplanet.com

  Om Insplanet
  Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster,Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

  Org.nr. 556567-6227
  Insplanet AB (publ)
  Grev Turegatan 5
  Box 26 000
  100 41 Stockholm
  Tel: 08-51 000 000
  Fax: 08-51 000 001
  www.insplanet.com

  Org.nr. 556585-1267
  Mangold Fondkommission AB
  Engelbrektsplan 2
  Box 55 691
  102 15 Stockholm
  Tel: 08-503 01 550
  Fax: 08-503 01 561
  www.mangold.se

  [ Tillbaka ]