Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 11 maj

Pressmeddelande 2009-05-11

Vid årsstämma i Insplanet AB (publ) den 11 maj fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2008. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ordinarie utdelning om 0,65 SEK per aktie samt en extra utdelning om 1,35 SEK per aktie utgår till aktieägarna för år 2008, 14 maj beslutades som avstämningsdag för utdelning.

Beslutades att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Göran Lindén, Göran Stern, Peter Ahldin och Daniel Soussan. Samt nyval av David Frykman, Sven Hagströmer och Erik Hjelmstedt till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades om att arvode till styrelsen skall utgå med 260 000 kronor (135 000) att fördelas med 60 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning. Beslutades i enlighet med förslaget i kallelsen att en valberedning skall tillsättas.

Beslutades om en emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag till incitamentsprogram. Teckningsoptionsprogrammet omfattar 348 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om maximalt tre procent vid fullt utnyttjande. Optionsprogrammet är uppdelat i tre delprogram och det totala teckningsoptionsprogrammet löper under perioden juni 2009 till och med juni 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Ingvarsson
Ekonomichef, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
henrik.ingvarsson@insplanet.com

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm

Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

[ Tillbaka ]