KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2007 I INSPLANET AB (publ)

Pressmeddelande 2007-04-05


Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 11:00 på Nalen konferens, David Bagares Gata 17, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 3 maj 2007 och skall dessutom per post till Insplanet AB (publ) anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 4 maj 2007. Adressera brevet till Insplanet AB, att: Henrik Ingvarsson, Box 26 000, 100 41 Stockholm. Eller skicka anmälan till bolagsstamma@insplanet.com.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 3 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
P9. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,45 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 14 maj. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna verkställas den 18 maj.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 40 % procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag för punkt 10 och punkt 11.

P10. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 160 000 kronor (160 000) att fördelas med 35 000 kronor till styrelsens ordförande, 25 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

P11. Omval av ordinarie ledamöterna Göran Lindén, Göran Stern, Richard Båge, Nicklas Storåkers, Lennart Käll och Daniel Soussan. Lars Reinius har avböjt omval. Nyval av Peter Ahldin. Född 1975. Styrelseledamot i Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder AB, Petersson & Wagner Fonder AB och TradeDoubler AB.

Stockholm i april 2007 Insplanet AB (publ) Styrelsen

Om Insplanet AB
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym på 268 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet hjälpt mer än 500 000 kunder.

[ Tillbaka ]