Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 15 maj 2013

Pressmeddelande 2013-05-15

Den 15 maj 2013 avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att en total utdelning om 0,50 (2,00) kronor per aktie utgår till aktieägarna för räkenskapsåret 2012, med avstämningsdag den 20 maj 2013
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
 • Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 360 000 kronor (440 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma bestå av:
  • Daniel Soussan, ordförande (omval),
  • David Frykman (omval),
  • Sebastian Billing (omval), samt
  • Rickard Wilton (omval).
 • Verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen ändrades för att bättre reflektera bolagets nuvarande verksamhetsinriktning.

I sitt anförande redovisade bolagets VD Rickard Wilton för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2012 och för första kvartalet 2013.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
förnamn.efternamn@insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5 Tel: 08-51 000 000
Box 26 000 Fax: 08-51 000 001
100 41 Stockholm

[ Tillbaka ]