Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 16 maj 2012


Den 16 maj 2012 avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
 • Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att en total utdelning om 2,00 (0,50) kronor per aktie utgår till aktieägarna för räkenskapsåret 2011, med avstämningsdag den 22 maj 2012.
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
 • Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 440 000 kronor (660 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (40 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.
 • Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma bestå av:
  • Daniel Soussan, ordförande (omval),
  • Peter Ahldin (omval),
  • David Frykman (omval),
  • Rickard Wilton (omval),
  • Sebastian Billing (nyval), samt
  • Richard Båge (nyval).

I sitt anförande redovisade bolagets VD Rickard Wilton för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011 och för första kvartalet 2012.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Protokollet kan laddas ned här: Protokoll 20120516 »

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
förnamn.efternamn@insplanet.se

Om Insplanet

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm


[ Tillbaka ]