Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 25 maj

Pressmeddelande 2011-05-25

Vid årsstämma i Insplanet AB (publ) den 25 maj fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2010. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ordinarie utdelning om 0,50 SEK per aktie utgår till aktieägarna för år 2010, 30 maj beslutades som avstämningsdag för utdelning.

Beslutades att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Peter Ahldin, David Frykman och Daniel Soussan samt nyval av Rickard Wilton. Till styrelsens ordförande valdes Daniel Soussan.

Beslutades om att arvode till styrelsen skall utgå med 740 000 kronor (220 000) att fördelas med 660 000 kronor till styrelsens ordförande, 40 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvodet till styrelsens ordförande är baserat på att arbetsinsatsen under året motsvarar 60 procent av en heltidsanställning. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 004
förnamn.efternamn@insplanet.se

Henrik Ingvarsson
CFO, Vice VD
Insplanet AB (publ)
08-51 000 036
förnamn.efternamn@insplanet.se

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34 Tel: 08-510 000 00
Box 26 000 Fax: 08-510 000 01
100 41 Stockholm


[ Tillbaka ]