Insynshandel

Den 3 juli trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Bestämmelserna som reglerar anmälningsskyldighet för personer med insynsställning i lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL), samt vissa svenska aktiebolags skyldigheter att föra loggbok, upphävdes. I samband med detta ersattes bestämmelserna i lagen med hänvisningar till Artikel 18 (insiderförteckning) och Artikel 19 (insynshandel) i MAR.

Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden. Identifieringskod (LEI kod) för Insplanet är: 5299003Y0I5A3VBFMC93

En Person i ledande ställning har följande ansvar enligt marknadsmissbruksförordningen:

 • - Person i ledande ställning ska rapportera förändringar i sitt innehav utan dröjsmål och senast 3 affärsdagar efter transaktionsdatum till FI och behörig ställföreträdare hos emittenten. Det första sker elektroniskt via Finansinspektionens hemsida. Vid avslutad rapportering fås ett elektroniskt kvitto. Kvittot kan skickas till emittenten för att fullgöra skyldigheten att underrätta bolaget. Insplanet AB (publ) har upprättat en särskild email för detta ändamål: transaktioner@insplanet.com.

 • - Aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument (inkl. innehav i kapitalförsäkring) ska rapporteras.

 • - Rapportering ska ske när transaktionernas totala belopp under ett kalenderår (räknat från och med 3 juli i år) har nått 5000 EUR. Avyttring och förvärv nettas ej och endast transaktionen som bryter beloppsgränsen om 5000 EUR rapporteras.

 • - För en Person i ledande ställning gäller handelsförbud under en stängd period om 30 dagar före offentliggörande av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Utöver de 30 kalenderdagar som föregår offentliggörandedagen är det inte tillåtet att handla innan offentliggörandet på offentliggörandedagen, däremot efter och under samma dag.

 • - Person i ledande ställning ska skriftligen underrätta närstående om deras skyldigheter enligt MAR artikel 19.

Närståendes ansvar

 • - Närstående till person i ledande ställning ska själv rapportera förändringar i sitt innehav utan dröjsmål och senast 3 affärsdagar efter transaktionsdatum till FI och behörig ställföreträdare hos emittenten. Det första sker elektroniskt via Finansinspektionens hemsida. Vid avslutad rapportering fås ett elektroniskt kvitto. Kvittot kan skickas till emittenten för att fullgöra skyldigheten att underrätta bolaget. Insplanet AB (publ) har upprättat en särskild email för detta ändamål: transaktioner@insplanet.com.

 • - Aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument (inkl. innehav i kapitalförsäkring) ska rapporteras.

 • - Rapportering ska ske när transaktionernas totala belopp under ett kalenderår (räknat från och med 3 juli i år) har nått 5000 EUR. Avyttring och förvärv nettas ej och endast transaktionen som bryter beloppsgränsen om 5000 EUR rapporteras.

Närstående - Defintion

 • - Make/maka och sambo

 • - Barn

 • - Släkting med delat hushåll

 • - Juridiska personer

  • a) vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller

  • b) som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller

  • c) upprättats till förmån för sådan person, eller

  • d) vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

Övrigt
Insplanet AB (publ) har som skyldighet att utarbeta en förteckning över personer i ledande ställning och med dem närstående personer.