Information om Insplanets försäkringsförmedling

Alla försäkringar som du köper genom Insplanet omfattas av Lagen om försäkringsförmedling och det är viktigt att du tar del av nedanstående information för att hjälpa dig att fatta ett väl grundat beslut innan du ingår ditt försäkringsavtal.

Klicka på respektive rubrik för mer information:

Kostnadsfria tjänster

Insplanets jämförelsetjänst och förmedlingsverksamhet är för dig som konsument och kund kostnadsfria. Insplanet erhåller ersättning från försäkringsbolaget du köper din försäkring av.

Prisgaranti

Om du köper en försäkring via Insplanet betalar du samma pris som om du vänder dig direkt till det aktuella försäkringsbolaget.

Efter att du köpt en försäkring

Insplanet skickar alltid en bekräftelse på ditt försäkringsköp när du köper en försäkring via oss. Uppgifterna i bekräftelsen som kommer från Insplanet visar de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”). Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringvsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsbolaget sättas ned vid en skada. För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från det försäkringsbolag du köper försäkring i. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande. En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i förmedlingsbekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella försäkringsbolaget.

Uppsägning av försäkringsavtal

Insplanet kan ej säga upp aktiva försäkringsavtal. Insplanet arbetar för närvarande inte med fullmakt, om inte särskilt erbjudande om detta givits, skriftligen (ej epost) undertecknats samt skriftligen (ej epost) beviljats. Om du vill byta försäkring och köper en ny försäkring via Insplanet, måste du själv säga upp ditt gamla försäkringsavtal.

Ångerrätt

Enligt Distansavslagen har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar (30 dagar för livförsäkring) för alla köp som sker uteslutande på distans och i egenskap av privatperson. Ångerrätten omfattar ej avtal som ingås av juridisk person, till exempel försäkring av företagsägda fordon. Om du använder dig av ångerrätten har försäkringsbolaget rätt att ta betalt för tiden som skyddet var gällande. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du Insplanet via telefon 08-51 00 00 60 eller på e-post till info@insplanet.com.

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Alexander Ulriksson.

Tvister

Vid en tvist mellan Insplanet och en kund har du som kund även möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Ersättning

Insplanet erhåller en förmedlingsprovision som vanligtvis baserar sig på den inbetalda försäkringspremien. Ersättningsform och storlek på ersättningen varierar mellan försäkringsbolagen, vilken typ av försäkringsprodukt det är och premiens storlek.

Insplanets förmedlare erhåller alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsbolag du väljer. På detta sätt har förmedlaren aldrig en fördel att rekommendera ett försäkringsbolags produkter framför ett annat. Provisionen betalas ej av försäkringstagaren.

Insplanet som företag erhåller i snitt cirka 20 procent vilket blir 700 kr i ersättning och Insplanets förmedlare erhåller i snitt cirka 5 procent i rörlig ersättning eller 180 kr för en förmedlad och betald motor-, boende- och båtförsäkring. Vidare erhåller Insplanet i snitt cirka 35 procent eller 530 kr i ersättning och våra förmedlare erhåller i snitt cirka 15 procent eller 230 kr per tecknad och betald personförsäkring. För inkomstförsäkringar erhåller Insplanet i snitt cirka 77,5 procent eller 3300 kr och våra förmedlare erhåller i snitt cirka 25 procent eller 1070 kr per tecknad och betald inkomstförsäkring. Om du avslutar försäkringen inom 14 dagar för motor-, boende- och båtförsäkring och 30 dagar för personförsäkring så erhåller Insplanet ingen provision för den förmedlade försäkringen. För Inkomstförsäkring erhåller Insplanet endast betalning för den tid som försäkringen är gällande, i vissa fall kan Insplanet erhålla full betalning om försäkringen varit gällande mer än 6 månader.

I bekräftelsen får du den snittersättning Insplanet och din rådgivare har erhållit för den aktuella försäkringsprodukt du köpt. Du kan alltid vid fråga via info@insplanet.com och då erhålla den exakta ersättningen Insplanet erhållit för just för din köpta försäkring om så önskas.

Registrering och tillstånd

Insplanet Försäkringsförmedling AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. För vidare information rörande Insplanet Försäkringsförmedling ABs registrering kan Bolagsverket kontaktas:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
www.bolagsverket.se

Tillsyn

Insplanets Försäkringsförmedling står under tillsyn av Finansinspektionen. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
Tel: 08-7878000
www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Insplanet innehar en ansvarsförsäkring hos Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch. Adress: Allianz Global Corporate & Specialty Att. Financial Lines – Claims Department, Regeringsgatan 54, Box 72111, 103 88 Stockholm, Telefonnummer: 08-505 021 02, E-post: nr-claims@allianz.com Krav riktade mot Insplanet kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Insplanet. Ett sådant krav skall riktas till Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 680. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 5 002 472.

I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Insplanet gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Insplanet inget ansvar.Kontakta oss

Insplanet har öppet vardagar 08.00 - 20.00 samt
lördag och söndag 10.00 - 16.00.

Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress:
Insplanet
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon växel:
08-51 000 000

Telefon kundtjänst:
08-51 000 060

Fax:
08-51 000 001

E-post:
info@insplanet.com

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00