KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2016 I INSPLANET AB (PUBL)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 december 2016 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 december 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 23 december 2016. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Extra bolagsstämma 2016”. I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till stämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd tisdagen den 20 december 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Övrigt
Aktieägare kan ta del av den fullständiga kallelsen på bolagets webbplats www.insplanet.com. Kallelsen skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2016
Insplanet AB (publ)
Styrelsen