Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är Insplanet AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och driva konsumenttjänster inom pris-, villkors- och produktinformation för diverse privatekonomiska kategorier, exempelvis inom försäkringar. Bolaget skall genom dotterbolag bedriva förmedling, rådgivning och informationsgivning inom dessa produktkategorier, samt annan försäkringsrelaterad verksamhet. Vidare skall bolaget utveckla och driva konsumenttjänster inom bilägande och förmedling/handel av personbilar, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

§ 5 Bolaget skall kunna utge lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • 1. val av ordförande vid stämman;
 • 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 • 3. val av en eller två justeringsmän;
 • 4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 • 5. godkännande av styrelsens förslag till dagordning;
 • 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 • 7. beslut
  • a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  • b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 • 8. fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer;
 • 9. val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 • 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på extra bolagsstämma den 27 december 2016.