Snöskoter Helförsäkring

Att försäkra sin snöskoter innebär att man skapar sig både en ekonomisk och personlig trygghet. Många tänker enbart att försäkringen ska ersätta skador som plötsligt uppstår på skotern men försäkringen har även en ett flertal delar som ger hjälp till personen om olyckan är framme.

Vad ingår?

Med en helförsäkring får man det största ekonomiska basskydd som går att få för sin snöskoter. Det går visserligen att förbättra ytterligare genom att teckna tilläggsförsäkringar för snöskoter, som förbättrar villkoren, men i valet mellan trafik-, halv- och helförsäkring är helförsäkring det bästa alternativet.

I botten ligger en skoter trafikförsäkring som ersätter vid två tillfällen:

 • Skada på personer
 • Skada på annan persons egendom

Skulle en person skada sig i samband med en olycka ersätts personen ekonomiskt genom trafikförsäkringen. Detta gäller både för försäkringstagaren samt medtrafikanter. Skada på andra fordon och annan egendom ersätts även av trafikförsäkringen.

Utöver trafikförsäkringen ingår följande delar (som även ingår i halvförsäkring)

 • Brand – Ersättning kan fås vid de flesta brandorsaker. Däremot finns det alltid undantag. Exempel på detta är om branden uppstått efter explosion i däck eller slangar.
 • Stöld – Vid stöld ersätts snöskoterns hela marknadsvärde. Även snöskoterns tillbehör så som GPS eller släde ersätts men då till ett maxbelopp som kan variera mellan de olika försäkringsbolagen.
 • Glasskador – Ersättning betalas om en skada uppstår på siktskiva. Glasskador på lyktglas brukar vanligtvis inte ersättas.
 • Krishjälp – Den krishjälp som går att få, efter exempelvis olyckstillfälle, är 10 besök hos psykolog eller terapeut.
 • Rättstvist – I det fall som snöskoterägaren kommer i en rättstvist med annan privatperson eller ett företag kan denna del av försäkringen ge ersättning för kostnader som uppkommer för advokat och rättegång.

Den sista delen i en helförsäkring är vagnskadeförsäkringen. Det är denna del som skiljer helförsäkringen mot halvförsäkring. Ersättning från vagnskadeförsäkring går att få om skada uppstår på skotern på grund av yttre omständigheter. Det kan exempelvis vara:

 • Kollision
 • Skadegörelse
 • Att man tappar eller välter den
 • Ett träd faller över skotern
 • Att man av misstag råkar ha sönder tillbehör, glasskiva eller annat.

Självrisk?

Hur stor självrisken är varierar mellan de olika försäkringsbolagen. Generellt kan sägas att självrisken är relativt hög på framförallt vagnskadeförsäkringen (helförsäkring) eftersom risken för skada på en snöskoter är relativt hög. Däremot är det flera bolag som halverar självrisken efter ett visst antal skadefria år. Hos vissa bolag går det även att välja på olika självrisker men detta påverkar då även premiekostnaden.

Ersättningen kan minskas om:

Det finns flera faktorer som kan göra att försäkringsbolaget ger mindre eller ingen ersättning alls. Överlag handlar det om tillfällen då man som ägare är oaktsam. Men det kan lika gärna handla om okunskap. Av den anledningen ska man läsa igenom försäkringsavtalet för att se vad försäkringsbolaget kräver. Exempel på detta kan vara:

 • Lås

En snöskoter ska alltid låsas med både tändningslåset och ett godkänt lås (av SSF). Skulle man enbart låsa med tändningslåset uppfylls alltså inte kraven och ersättningen kan minskas. Detta gäller även om man varit oaktsam med nycklar eller om de är uppmärkta så det är lätt att förstå till vilken skoter som nycklarna går till.

 • Avmonterade delar

Alla skoterdelar är försäkrade så länge de sitter fast på skotern. Plockas de av går det bara att få ersättning om dessa förvaras i ett låst utrymme som enbart ägaren (och dess familj) har tillgång till.

 • Brand

Anordningar som används till att värma/torka snöskotern eller ge starthjälp måste vara godkända till att användas till sådana funktioner. Dessutom måste man alltid följade de råd som medföljer dessa anordningar.

Tänk på att:

 • Få billigare premie

För det första ska man alltid jämföra premien på skoterförsäkringen hos många bolag då det kan skilja relativt mycket utan att försäkringsskyddet för den skulle blir sämre. För det andra går det ofta att få ner priset ytterligare. En del bolag erbjuder en stor rabatt om man kör bredbandat eller om den har larm. Även medlemskap i skoterföreningar brukar premieras.

 • Garageförsäkring sommartid

Att teckna en garageförsäkring är ett mycket bra sätt att minska kostnaden för försäkringen under de månader som den i alla fall inte kommer att användas. Garageförsäkring fungerar som en helförsäkring men med skillnaden att de skador som enbart kan uppstå i en trafiksituation inte ersätts. Detta eftersom dessa skador omöjligtvis kan uppstå så länge som skotern enbart står i garaget.

 • Följa gällande regler.

För att kunna få full ersättning måste man följa de krav som ingår i försäkringsavtalet. Det innebär bland annat att man ska fullfölja service regelbundet, att man följer gränsen på maxvikt samt att extra aktsamhet gäller om man kör på fruset vatten.  I likhet med alla försäkringar handlar det alltså om att vara insatt i när den gäller och när den inte gäller för att inte utsätta sig för onödiga risker att bli utan ersättning.


Jämför skoterförsäkring

- Priser direkt från bolagen, börja här!

SnöskoterJämför olika försäkringarHelförsäkring Snöskoter
Att försäkra sin ...
Läs mer »


Trafikförsäkring skoter
När man läser om försäkringar är det lätt att få en uppfattning att det enbart är motorfordon som ska framföras i trafiken som enligt lag ...
Läs mer »

Snöskoter Helförsäkring