Om försäkringsförmedlingen

Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lagen samt Förordningen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

Registrering, tillstånd och tillsyn

Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179 (”Insplanet”) är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. I Finansinspektionens företagsregister är de rådgivare som är anställda av Insplanet upptagna. Finansinspektionen ska på begäran upplysa dig som kund om en anställd har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkringar, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Gällande Insplanets marknadsföring följer bolaget svensk lag och står under Konsumentverkets tillsyn. För vidare information rörande Insplanets registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-mail; bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. För vidare information rörande tillsyn samt information om och kontroll av Insplanets behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel; 08-408 980 00, E-mail; finansinspektionen@fi.se, www.fi.se. För vidare information rörande tillsyn av Insplanets marknadsföring kan Konsumentverket kontaktas: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, Tel; 0771–42 33 00, E-mail; konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Kostnadsfria tjänster

Insplanets jämförelsetjänst, rådgivning och förmedlingsverksamhet är för dig som konsument kostnadsfria. Om du efter att ha jämfört olika försäkringsalternativ väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från det försäkringsföretaget du valt. Det är en kostnad för försäkringsföretaget som kan likställas med andra marknadsföringskostnader som försäkringsföretaget har för att attrahera kunder, som t.ex. TV-reklam eller annonsering i tidningar. Det tillkommer därför ingen ytterligare kostnad för att jämföra eller köpa en försäkring via oss och försäkringen har samma pris oavsett om du köper försäkringen via Insplanet eller direkt hos försäkringsföretaget.

Rådgivning

Inom ramen för vår tjänst tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning om de försäkringsprodukter som vi förmedlar. Insplanets rådgivning sker ej på grundval av en s.k. opartisk och personlig analys. Om något särskilt försäkringsmoment eller skydd är särskilt viktigt för dig måste du informera oss om detta samt kontrollera att detta verkligen omfattas av den försäkring du väljer. Alla Insplanets försäkringsförmedlare är anställda i företaget och uppfyller de formella kraven för att få vara försäkringsförmedlare. Insplanets förmedlare erhåller alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsföretag du väljer. På detta sätt har förmedlaren aldrig en fördel att rekommendera ett försäkringsföretags produkter framför ett annat.

Ångerrätt

Enligt Lagen om distansavtal har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för alla köp som sker uteslutande på distans och i egenskap av privatperson. Ångerrätten börjar löpa den dag då avtalet ingås men tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt Lagen om distansavtal kommit dig till handa. Vid avtal om livförsäkring gäller 30 dagars ångerrätt och ångerrätten börjar löpa den dag då du får kännedom om att försäkringsavtalet kommit till stånd. Ångerrätten omfattar ej avtal som ingås av juridisk person, till exempel försäkring av företagsägda fordon. Om du använder dig av ångerrätten har försäkringsföretaget rätt att ta betalt för tiden som skyddet var gällande. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du Insplanet via telefon 08-51 00 00 60 eller på e-post till info@insplanet.com.

Efter att du köpt en försäkring

Insplanet skickar alltid en bekräftelse på ditt försäkringsköp när du köper en försäkring via oss. Uppgifterna i bekräftelsen som kommer från Insplanet visar de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”). Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsföretaget sättas ned vid en skada. För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från det försäkringsföretag du köper försäkring i. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande. En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i förmedlingsbekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella försäkringsföretaget.

Uppsägning av försäkringsavtal

Insplanet kan ej säga upp aktiva försäkringsavtal. Insplanet arbetar för närvarande inte med fullmakt, om inte särskilt erbjudande om detta givits, skriftligen (ej epost), undertecknats samt skriftligen (ej epost) beviljats. Om du vill byta försäkring och köper en ny försäkring via Insplanet, måste du själv säga upp ditt gamla försäkringsavtal. En försäkring gäller under den tid som står på försäkringsbrevet från försäkringsföretaget, vanligtvis löper försäkringen ett år. Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år, om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut. Om ditt försäkringsbehov upphör, eller om det inträffar någon annan liknande omständighet har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Har din försäkring förnyats kan du som oftast, innan du har betalat någon del av premien, säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan. Försäkringsföretaget kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. Vad som exakt gäller kring uppsägning av försäkringsavtal och följder vid försenad betalning framgår i respektive försäkringsprodukts villkor.

Samarbetsbolag

Insplanet distribuerar försäkringar från ett flertal utvalda försäkringsföretag/försäkringsvarumärken och företräder dessa försäkringsföretag i kontakten med dig som konsument:

• Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577)
• Dina försäkringar AB (516401-8029)
• evoli AB (559180-0445) genom Eir Försäkring AB (559166-0617)
• Försäkringsaktiebolaget Alandia (502049-4224)
• Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384)
• Hedvig AB (559093-0334) genom HDI Global Specialty SE, Sverige Filial (516402-6345)
• ICA Försäkring AB (556966-2975)
• Idun Liv Försäkring AB (556740-1590)
• Insurify AB (556750-4328) via Hübener Versicherung AG
• JobbGarant genom Svenska Försäkringskoncept AB (556866-0251) Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters Ltd representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB
• Lin Försäkring genom Eir Försäkring AB (559166-0617)
• Länsförsäkringar Stockholm (502002-6265)
• Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (516403-8662)
• Movestic Livförsäkring AB (516401-6718)
• Redo genom Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384)
• Safetown Försäkring genom WaterCircles Forsakring ASA Norge, Svensk Filial (516411-2053)
• Svedea AB (556786-1678) genom HDI Global Specialty SE, Sverige Filial (HRB 211924 i Tyskland)
• Villaägarnas Riksförbund (802003-7118) genom Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407-0384) som försäkringsgivare
• WaterCircles genom WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk Filial (org.nr. 516411-2053)

Samtliga försäkringsföretag och försäkringsförmedlare har Finansinspektionens tillstånd för sin verksamhet. Offerter från försäkringsföretagen är giltiga i 30 dagar.

Kvalificerat ägarinnehav

Insplanet har inte ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Inget försäkringsföretag eller moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat ägarinnehav i Insplanet.

Ansvarsförsäkring

Insplanet har den, för försäkringsförmedlare, obligatoriska ansvarsförsäkringen hos Europe S.A. Filial i Sverige ("AIG").Försäkringen har nummer 000111A019. Kontaktuppgifter till AIG finns längre ner på sidan.

Krav om skadestånd riktade mot Insplanet avseende försäkringsförmedlingen kan anmälas direkt till AIG, i det fall ersättning inte betalats av Insplanet.

Ett sådant krav ska riktas till AIG inom tolv månader från det att kravet uppstått. Den som inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut om ersättning förlorar sin rätt om hen inte väcker talan mot bolaget inom sex månader från det hen fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild ansvarsskada är 1 300 380 euro. Den högsta ersättning som kan betalas ut för ansvarsskador under ett försäkringsår uppgår till som mest 5 201 500 euro.

Adress och övriga kontaktuppgifter
AIG Europe S.A. Filial i Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm
Org.nr; 516411-411
Tfn; 08-506 920 00
Fax; 08-506 920 90
E-post – skador; flclaimssweden@aig.com
E-post – övriga ärenden; info.sweden@aig.com
Hemsida; www.aig.se

I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Insplanet gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Insplanet inget ansvar.

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta och få ditt ärende prövat utan kostnad via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Alexander Ulriksson.

Tvister

Svensk lag tillämpas på våra avtalsvillkor. Avtalsvillkor är på svenska vilket även är det språk som Insplanet åter sig att använda i vår kommunikation med dig som kund. Vid en tvist med Insplanet har du som kund möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Om du väntar för länge med att få din tvist prövad kan du förlora din rätt till ersättning (preskription). Vill du undvika preskription måste du väcka talan vid tingsrätten inom tio år från distributionstillfället.

Ersättning

För att använda vår tjänst betalar du inte några avgifter till oss. Om du efter att ha jämfört olika försäkringsalternativ väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från det försäkringsföretaget du valt. Förmedlingsprovisionen som vi erhåller baserar sig vanligtvis på den inbetalda försäkringspremien. Ersättningsform och storlek på provision varierar mellan försäkringsföretagen, vilken typ av försäkringsprodukt det är (ex, produktens grad av komplexitet, förväntad total premie osv.) och första årspremiens storlek. Utslaget över försäkringens förväntade livslängd är dock Insplanets ersättning i relation till den totala försäkringspremien relativt jämt fördelad mellan de olika försäkringstyperna. Den information om försäkringsalternativ som presenteras i Insplanets tjänst är helt oberoende av vilken ersättning Insplanet erhåller vid förmedling.

Insplanet som företag erhåller i snitt cirka 20 procent av första årspremien (motsvarande cirka 800 kr i total ersättning) och Insplanets förmedlare erhåller i snitt cirka 5 procent i rörlig ersättning (motsvarande cirka 180 kr) för en tecknad och betald motor-, boende- verksamhets- och båtförsäkring. Vidare erhåller Insplanet i snitt cirka 35 procent av första årspremien (motsvarande cirka 530 kr i total ersättning) och våra förmedlare erhåller i snitt cirka 15 procent (motsvarande cirka 230 kr) per tecknad och betald personförsäkring. För inkomstförsäkringar erhåller Insplanet i snitt cirka 77,5 procent av första årspremien (motsvarande cirka 3300 kr i total ersättning) och våra förmedlare erhåller i snitt cirka 25 procent (motsvarande cirka 1070 kr) per tecknad och betald inkomstförsäkring.

Ersättningen Insplanet erhåller från samarbetande försäkringsföretag för försäkringsdistributionen utgörs vanligtvis av en engångsersättning, i form av en procentsats baserat på första årspremien. Om du avslutar försäkringen inom 14 dagar för motor-, boende- och båtförsäkring och 30 dagar för personförsäkring så erhåller i de flesta fall Insplanet ingen provision för den förmedlade försäkringen. Exakt provisionssats och grad av återbetalningsskyldighet varierar dock mellan de försäkringsprodukter Insplanet distribuerar beroende på försäkringsbolag och försäkringstyp. För en del försäkringsprodukter har Insplanet inget återbetalningsansvar, oasvett när försäkringen avslutas, för en del försäkringsprodukter har Insplanet fullt återbetalningsansvar under en period som överstiger 14 dagar (exempelvis gäller 30 dagar för personförsäkringar), och för en del försäkringsprodukter har Insplanet återbetalningsansvar endast för delar av den erhållna provisionen baserat på första årspremien (vanligtvis den del av provisionen/premien som avser den återstående delen av försäkringsåret efter att försäkringen upphört att gälla). För viss försäkringsdistribution erhåller Insplanet löpande ersättning från samarbetande försäkringsföretag, i form av en procentsats baserat inbetalda premier, så länge försäkringen är betald och aktiv. Insplanets förmedlare erhåller alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsföretag du väljer. På detta sätt har förmedlaren aldrig en fördel att rekommendera ett försäkringsföretags produkter framför ett annat.


PDF för utskrift

Om försäkringsförmedlingen

Kontaktinformation

Besöksadress:
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress:
Insplanet
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon växel:
08-51 000 000

Telefon kundtjänst:
08-51 000 060

Fax:
08-51 000 001

E-post:
info@insplanet.com

Hemsida
www.insplanet.com

Version 2020-07-08