Om försäkringsförmedlingen

Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lagen om försäkringsförmedling.

Registrering, tillstånd och tillsyn

Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179 (”Insplanet”) är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. I Finansinspektionens företagsregister är de rådgivare som är anställda av Insplanet upptagna. För vidare information rörande Insplanets registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-mail; bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. För vidare information rörande tillsyn samt information om Insplanets behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel; 08-408 980 00, E-mail; finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.

Kostnadsfria tjänster

Insplanets jämförelsetjänst, rådgivning och förmedlingsverksamhet är för dig som konsument kostnadsfria. Om du efter att ha jämfört olika försäkringsalternativ väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från det försäkringsföretaget du valt. Försäkringen har samma pris oavsett om du köper försäkringen via Insplanet eller direkt hos försäkringsföretaget.

Rådgivning

Inom ramen för vår tjänst tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning om de försäkringsprodukter som vi förmedlar. Insplanets rådgivning sker ej på grundval av en s.k. opartisk och personlig analys. Om något särskilt försäkringsmoment eller skydd är särskilt viktigt för dig måste du informera oss om detta samt kontrollera att detta verkligen omfattas av den försäkring du väljer. Alla Insplanets försäkringsförmedlare är anställda i företaget och uppfyller de formella kraven för att få vara försäkringsförmedlare. Insplanets förmedlare erhåller alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsföretag du väljer. På detta sätt har förmedlaren aldrig en fördel att rekommendera ett försäkringsföretags produkter framför ett annat

Ångerrätt

Enligt Distans och Hemförsäljningslagen har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar (30 dagar för personförsäkring) för alla köp som sker uteslutande på distans och i egenskap av privatperson. Ångerrätten omfattar ej avtal som ingås av juridisk person, till exempel försäkring av företagsägda fordon. Om du använder dig av ångerrätten har försäkringsföretaget rätt att ta betalt för tiden som skyddet var gällande. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du Insplanet via telefon 08-51 00 00 60 eller på e-post till info@insplanet.com.

Efter att du köpt en försäkring

Insplanet skickar alltid en bekräftelse på ditt försäkringsköp när du köper en försäkring via oss. Uppgifterna i bekräftelsen som kommer från Insplanet visar de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”). Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsföretaget sättas ned vid en skada. För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från det försäkringsföretag du köper försäkring i. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande. En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i förmedlingsbekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från det aktuella försäkringsföretaget.

Uppsägning av försäkringsavtal

Insplanet kan ej säga upp aktiva försäkringsavtal. Insplanet arbetar för närvarande inte med fullmakt, om inte särskilt erbjudande om detta givits, skriftligen (ej epost) undertecknats samt skriftligen (ej epost) beviljats. Om du vill byta försäkring och köper en ny försäkring via Insplanet, måste du själv säga upp ditt gamla försäkringsavtal.

Samarbetsbolag

Insplanet distribuerar försäkringar från ett flertal utvalda försäkringsföretag/försäkringsvarumärken och företräder dessa försäkringsföretag i kontakten med dig som konsument:

 • Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577)
 • Dina försäkringar AB (516401-8029)
 • Försäkringsaktiebolaget Alandia (502049-4224)
 • Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384)
 • ICA Försäkring AB (556966-2975)
 • Idun Liv Försäkring AB (556740-1590)
 • JobbGarant genom Svenska Försäkringskoncept AB (556866-0251) Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters Ltd representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB
 • Länsförsäkringar Stockholm (502002-6265)
 • Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (516403-8662)
 • Movestic Livförsäkring AB (516401-6718)
 • Nu Bilförsäkring genom Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384)
 • Paydrive AB (556942-1257) genom Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384)
 • Redo genom Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384)
 • Safetown Försäkring genom WaterCircles Forsakring ASA Norge, Svensk Filial (516411-2053)
 • Vardia Försäkring AB (556809- 0491)
 • W.R Berkley Insurance (Europe), Svensk Filial (516405-9304)
 • Svedea AB (556786-1678) genom International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial (HRB 211924 i Tyskland)
 • Villaägarnas Riksförbund (802003-7118) genom Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407-0384) som försäkringsgivare

 • Samtliga försäkringsföretag och försäkringsförmedlare har Finansinspektionens tillstånd för sin verksamhet.

  Kvalificerat ägarinnehav

  Insplanet har inte ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Inget försäkringsföretag eller moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat ägarinnehav i Insplanet.

  Ansvarsförsäkring

  Insplanet innehar en ansvarsförsäkring hos Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch. Adress: Allianz Global Corporate & Specialty Att. Financial Lines – Claims Department, Regeringsgatan 54, Box 72111, 103 88 Stockholm, Telefonnummer: 08-505 021 02, E-post: nr-claims@allianz.com Krav riktade mot Insplanet kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Insplanet. Ett sådant krav skall riktas till Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 680. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 5 002 472.

  I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Insplanet gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Insplanet inget ansvar.

  Klagomål

  Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Alexander Ulriksson.

  Tvister

  Vid en tvist med Insplanet har du som kund möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, samt av den kommunala konsumentvägledningen.

  Ersättning

  För att använda vår tjänst betalar du inte några avgifter till oss. Om du efter att ha jämfört olika försäkringsalternativ väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från det försäkringsföretaget du valt. Förmedlingsprovisionen baserar sig vanligtvis på den inbetalda försäkringspremien. Ersättningsform och storlek på provision varierar mellan försäkringsföretagen, vilken typ av försäkringsprodukt det är (ex, produktens grad av komplexitet, förväntad total premie osv.) och första årspremiens storlek. Utslaget över försäkringens förväntade livslängd är dock Insplanets ersättning i relation till den totala försäkringspremien relativt jämt fördelad mellan de olika försäkringstyperna. Den information om försäkringsalternativ som presenteras i Insplanets tjänst är helt oberoende av vilken ersättning Insplanet erhåller vid förmedling.

  Insplanet som företag erhåller i snitt cirka 20 procent av första årspremien (motsvarande cirka 800 kr i total ersättning) och Insplanets förmedlare erhåller i snitt cirka 5 procent i rörlig ersättning (motsvarande cirka 180 kr) för en förmedlad och betald motor-, boende- verksamhets- och båtförsäkring. Vidare erhåller Insplanet i snitt cirka 35 procent av första årspremien (motsvarande cirka 530 kr i total ersättning) och våra förmedlare erhåller i snitt cirka 15 procent (motsvarande cirka 230 kr) per tecknad och betald personförsäkring. För inkomstförsäkringar erhåller Insplanet i snitt cirka 77,5 procent av första årspremien (motsvarande cirka 3300 kr i total ersättning) och våra förmedlare erhåller i snitt cirka 25 procent (motsvarande cirka 1070 kr) per tecknad och betald inkomstförsäkring. Om du avslutar försäkringen inom 14 dagar för motor-, boende- och båtförsäkring och 30 dagar för personförsäkring så erhåller Insplanet ingen provision för den förmedlade försäkringen. För inkomstförsäkring erhåller Insplanet endast betalning för den tid som försäkringen är gällande, i vissa fall kan Insplanet erhålla full betalning om försäkringen varit gällande mer än 6 månader.

  Insplanets förmedlare erhåller alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsföretag du väljer. På detta sätt har förmedlaren aldrig en fördel att rekommendera ett försäkringsföretags produkter framför ett annat

  I bekräftelsen får du den snittersättning Insplanet och din rådgivare har erhållit för den aktuella försäkringsprodukt du köpt. Du kan alltid fråga via info@insplanet.com och då erhålla den exakta ersättningen Insplanet erhållit för just för din köpta försäkring om så önskas.


  PDF för utskrift

  Om förmedlingen

  Kontaktinformation

  Besöksadress:
  Grev Turegatan 5
  114 46 Stockholm

  Postadress:
  Insplanet
  Box 26 000
  SE-100 41 Stockholm

  Telefon växel:
  08-51 000 000

  Telefon kundtjänst:
  08-51 000 060

  Fax:
  08-51 000 001

  E-post:
  info@insplanet.com

  Version 20180517

  Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

  © 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
  Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

  Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
  Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00