OlycksfallsförsäkringOlycksfallsförsäkring - prisjämförelse

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med priser!

Efter hemförsäkringen bör olycksfallsförsäkringen vara den vanligaste försäkring som tecknas i Sverige. Visserligen är sjukvården extremt billig i Sverige med högkostnadsskydd vilket gör att de direkta kostnaderna för sjukhusbesök inte behöver bli så stora för den som är utan olycksfallsförsäkring.

Men det är snarare ersättningarna vid bestående men som är försäkringens stora fördel. Får man exempelvis en skada som ger bestående men med ärr eller delvis invaliditet fås ersättning. Dessutom kan även tilläggsförsäkringar tecknas så att man får pengar för ekonomisk invaliditet vilket är en trygghet om man inte längre kan arbeta 100%.

En olycksfallsförsäkring kan delas in i tre olika delar.

Ersättningar
Försäkringsbolaget ger en engångsersättning eller månadsersättning vid långvariga bestående men. Detta är medicinsk invaliditet, ärr samt vissa kroppskador som medför längre sjukhusvistelser.

Merkostnader
De merkostnader som kan uppkomma vid en olycka ersätts av en "olycksfallsförsäkring". Det kan vara kostnader för läkarvård, medicin, besök på sjukhus, rehabilitering, tandläkarbesök, m.m.

Livförsäkring
Denna del brukar i vissa fall även kallas för begravningshjälp för att inte förväxlas med en traditionell livförsäkring. Beloppet som betalas ut är nämligen ungefär lika mycket som en begravning kostar.

På många punkter är avtalen sämre för de som är under 65år mot de som är äldre vilket gör att de som äldre rekommenderas att även titta på det utbud av tilläggsförsäkringar som finns för att öka det ekonomiska skyddet. Flera försäkringsbolag har även utarbetat speciella olycksfallsförsäkringar som passar de över denna ålder.

Vad ingår i en olycksfallsförsäkring?

Ersättningar

Medicinsk invaliditet
Om en person genom ett olycksfall får en skada som kommer bestå resten av livet ges en ersättning från försäkringsbolaget ut för ”medicinsk invaliditet”. Hur stor ersättningsbeloppet blir beror på skadans storlek. Om en läkare bedömer att invaliditeten är 8% ges en ersättning som motsvarar 8,2% av försäkringsbeloppet. Detta enligt en tabell som är exakt lika mellan försäkringsbolagen.

Eftersom man inte i förväg kan veta hur stor invaliditeten kommer att bli kan inte hela ersättningen betalas ut direkt vid skadetillfället. Många försäkringsbolag har därför ett krav på att det ska ha gått två år innan de betalar ut hela summan.

Ärr
Vid ärr som uppkommit vid olycka kan ersättning betalas ut. Storleken beror på ärrets storlek samt var på kroppen det är. Störst ersättning fås om ärret är på hals eller ansikte medan det ges mindre i ersättning om det förekommer på exempelvis underarmar eller lår. Vid ärr kan man aldrig få hela försäkringsbeloppet utan det rör sig oftast mellan 0,2-10% av detta.

I likhet med medicinsk invaliditet så kan inte full ersättning för ärr betalas ut direkt då det är omöjligt att veta hur stort ärr det kommer att bli i framtiden. En del bolag har två år medan andra har ett år som gräns på hur länge man måste vänta.

De flesta försäkringsbolag har även en maxålder på hur länge man kan få ersättning för ärrskador. Vanligt är att den gränsen går vid ca 65år.

Kroppsskada
Om man efter olyckan måste ligga akut på sjukhus under ett visst antal dagar betalas en engångssumma ut. Hur många dagar som krävs kan variera och beloppet baseras på vad det är för skada. Som exempel kan Folksam nämnas som ger 2000 kr vid hjärnskakning och 3000 kr för benbrott.

Merkostnader


Med merkostnader menas kostnader som uppkommit i samband med olyckan. Detta till skillnad mot ”Ersättningar” där försäkringsbolaget betalar ut en summa även om inte någon kostnad har förekommit.

Läkarvård
Kostnader för läkarvård eller besök på hälsocentral ersätts. Detta om besöket sker inom en viss period efter att olyckan inträffade och att läkarbesöket är kopplat till olyckshändelsen. Denna period är ofta ca 1 år.

Akut
Om personen har uppsökt läkare och sedan blir sjukskriven minst 8 dagar ges en engångsersättning. Har man fått en längre sjukskrivning ges en större ersättning beroende på hur många dagar sjukskrivningen består av.

Hur mycket man kan få kan skilja sig mellan den som är under 65 och den som är över denna ålder. Avtalen är betydligt sämre för de äldre då de i betydligt högre grad blir sjukskrivna längre perioder.

Sjukhus
Blir personen inskriven på sjukhus ges ersättning per dag. Detta upp till maximalt antal dagar ex. 180 dagar.

Rehab
All rehabilitering är gratis i Sverige men om man har behov av att uppsöka privat rehabilitering kan en viss ersättning ges för detta.

Även på denna punkt kan det skilja sig för de över 65 år och de som är yngre.

Tandläkare
I likhet med kostnader för läkarbesök ger olycksfallsförsäkringen ett ekonomiskt skydd vid akut besök hos tandläkare. Fås problem med tänderna eller tandproteser ett tag efter olyckan och tandläkaren anser att detta kan kopplas till skadan kan även ersättning fås. Däremot finns det en övre gräns för hur många år efter skadan som detta kan ske.

Allmänna kostnader
Begreppet ”allmänna kostnader” eller ”övriga kostnader” är något diffust. Alla försäkringsbolag skriver några olika kostnader som kan gälla för detta men samtidigt ingår alltid en mening som säger att försäkringstagaren kan få ersättning för ”andra nödvändiga kostnader”. Känner man sig osäker på vad som ingår bör man därför alltid kontakta sitt försäkringsbolag.

Några generella punkter som ingår är:

  • Förstörda kläder ex motorcykelklädsel eller andra skyddskläder
  • Skadade hjälpmedel ex glasögon och rullstol
  • Resor till och från sjukhusbesök
  • Hemhjälp exempelvis att under en begränsad tid få hemtjänst för att klara av vardagen.
  • Krishjälp

Får man psykisk ohälsa efter ett olyckstillfälle, dödsfall av nära anhörig, överfall, rån, våldtäkt eller hot kan man behöva få bearbeta detta med hjälp av samtal hos terapeut eller psykolog.

De allra flesta försäkringsbolag har en gräns på 10 tillfällen som man kan få träffa psykologi på i dessa fall.

Även på denna punkt kan skilja sig mellan de över och under 65 år. I vissa fall ingår inte krishjälpen alls för den som är över den åldern.

Liv (Begravningshjälp)

Vid dödsfall betalas en engångsersättning ut. Är man över 65 år blir ersättning lägre.

Tilläggsförsäkringar

Orsaken till att man behöver tilläggsförsäkringar till sin olycksfallsförsäkring varierar. Allt beror på vilket individuellt behov man har att försäkra sig, vilka diagnoser man har i familjen samt hur gammal man är.

Ekonomisk invaliditet
Vid medicinsk invaliditet fås en ersättning beroende på hur stor invaliditeten är. Detta ska vara en ersättning för minskad förmåga att röra sig obehindrat. Men för många kan en skada även påverka möjligheten att arbeta. För att försäkra något mot detta inkomstbortfall kan tillägget ”ekonomisk invaliditet väljas”.

För att få ersättning måste arbetsförmågan (enligt läkare) vara nedskriven med minst 50% och att försäkringskassan beviljat ersättning för minst halv sjukersättning.

Beloppet grundar sig på hur stort försäkringsbelopp man tecknat samt hur stor invaliditet som skadan har orsakat.

Diagnoser
Detta tillägg går oftast bara att teckna för de som är under 65 år då risken för diagnoser är mycket större vid högre ålder. Med tillägget får man en engångsersättning om en specialist fastställer att man har en av de diagnoser som ingår i tilläggsförsäkringen. Det kan exempelvis vara njursvikt, dövhet, diabetes, hjärtinfarkt eller Alzheimers.

Diagnoser (Över 65år)
Detta tillägg är mer begränsat än den ovan men ger ändå ett större skydd än att bara ha olycksfallsförsäkringen i dess grundutförande. Diagnoser som exempelvis kan innebära ersättning är Parkinson, dövhet, blindhet, Alzheimer och Stroke.

Läs mer:
Sjuk och olycksfallsförsäkring
Livförsäkring
Inkomstförsäkring

3 enkla steg!
  1. Fyll i formuläret
  2. Vi återkommer till dig med priser
  3. Teckna tryggt med hjälp av våra rådgivare

Läs mer om Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring är tillsammans med hemförsäkring den allra vanligaste försäkringsformen. Utmärkande för dessa är att de fungerar som kollektiva försäkringar med...

Läs mer »
Bra att veta i olycksfallsförsäkring 3 saker att tänka på i olycksfallsförsäkring
Sportsliga begränsningarVid utövandet av vissa sporter ges inte någon ersättning alls vid olycka. Detta är främst där sporten...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00