Begränsningar av olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller inkomstprövning. Det är samma villkor som gäller för alla.

Enkelt för försäkringsbolagen att beräkna risk

På grund av sin kollektiva karaktär är olycksfallsförsäkring ofta förekommande i form gruppförsäkring som kan tecknas för att ge alla individer i gruppen ett skydd i samband med enstaka event eller i en arbetsgemenskap. Ur försäkringsgivarens synvinkel är dessa försäkringar också förmånliga eftersom riskerna är lätta att beräkna med hjälp av befintlig statistik.

På samma sätt som vissa typer av risker är lätta att förutse för en stor population som utför samma saker under lång tid är det vissa element i försäkringen som försäkringsgivaren måste gardera sig mot. Detta gäller just när en liten del av försäkringstagarna ägnar sig åt saker som typiskt sett ”förstör statistiken”; det vill säga utsätter sig för betydligt större risker än annars.

Försäkringsgivarna skulle tekniskt sett kunna utesluta vissa kategorier av risktagare från att ta olycksfallsförsäkring. Det är dock ett vanskligt jobb med politisk sprängkraft. Det är då enklare att stipulera en klausul som säger att försäkringen inte gäller om olyckan inträffar i samband med en viss riskfylld aktivitet som försäkringstagaren utför. Vill man vara försäkrad även då får försäkringstagaren vända sig till ett försäkringsbolag som inriktar sig på just den typen av aktiviteter.

En annan kategori av undantag avser kända, förhöjda risker hos den försäkrade som förelåg redan vid olyckstillfället. Det kan vara fråga om sjukdom, funktionsnedsättningar eller invaliditet som inträffat alldeles för lång tid efter olyckan för att det skall anses finnas ett klart samband.

Vad gäller vissa kostnader finns det också begränsningar dels beroende på var de uppstått och dels också med avseende på tiden. Kostnad för sjukvård i ett annat land kan till exempel begränsas om den är avsevärt mycket högre än i Sverige. Om en kostnad skulle uppkomma efter ett visst antal år kan den också undantas även om den har ett klart samband med olyckan.

Kan man få ersättning på annat sätt än genom försäkringen; till exempel om man skadas vid FN-tjänst utomlands, och denna skada ska ersättas genom FN-konventionen får man vända sig till organisationen ifråga för ersättning i stället. Motsvarande kan gälla om man har rätt till ersättning ur brottsofferfonden, till exempel.

Det gemensamma för de allra flesta typer av olycksfallsförsäkringar att de gäller för olycksfall som inträffar även utomlands. I de fall där olyckan inträffar i utlandet kan det dock finnas begränsningar vad gäller behandlingskostnader. Vissa populära resmål, till exempel USA, har synnerligen höga vårdkostnader även för sina invånare. Därför finns det vissa begränsningar i många olycksfallsförsäkringar. För att undvika eventuella problem i samband med resor kan det vara klokt att komplettera det skyddet när du skall ut och resa.

Ytterligare en typ av begränsningar som gäller vid olycksfallsförsäkringar likaväl som andra försäkringar är att du inte kan försäkra dig två gånger mot samma händelse för att få ut mer pengar. Har man en till exempel en livförsäkring med riskinslag och en olycksfallsförsäkring får man ersättning med det högsta beloppet. Det fördelas sedan mellan bolagen efter storleken på respektive försäkringsbelopp.


Relaterade artiklar

Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller inkomstprövning.

Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller inkomstprövning. Begränsningar av olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå...
Läs mer »