Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring har som syfte att täcka upp för de skadeståndskrav som du kan dra på dig i olika sammanhang. En av de vanligaste situationerna för en privatperson där detta kan bli aktuellt är vid en trafikolycka. Här träder den obligatoriska trafikförsäkringen in. Den är alltså en form av ansvarsförsäkring.

Det kan dock finnas anledning att ha en ansvarsförsäkring för andra situationer när man ofrivilligt råkar skada någon person eller någon annan persons egendom. Ansvarsförsäkringen kan tas av såväl privatpersoner som av företag.

För privatpersoner gäller att hemförsäkringen är försedd med en ansvarsdel. Den täcker vanligen sådana situationer där man som vanlig privatperson kan bli skadeståndsskyldig gentemot någon annan.

Företag som sysslar med verksamhet där det finns risk att dra på sig skadestånd bör också se till att ha ansvarsförsäkring som täcker dessa delar. I vissa fall är en sådan försäkring nödvändig för att över huvud taget kunna utöva verksamheten. Det gäller i första hand verksamheter under Finansinspektionens tillsyn samt verksamheter inom vård eller persontransport. I dessa fall ligger risken inbyggd i verksamhetens karaktär och måste därför försäkras. För en advokat är det till exempel obligatoriskt med en ansvarsförsäkring som medlem i Advokatsamfundet.

För de flesta företag räcker det med den ansvarsförsäkring som erhålls genom företagsförsäkringen. När det gäller de ovan nämnda kategorierna är det dock vanligt med speciella försäkringslösningar för personal, som tagits fram av mer nischade försäkringsbolag.

Det som gäller för privatpersoner är att försäkringen täcker sådana händelser för vilka man kan bli skadeståndsskyldig enligt lag. Om försäkringsbolaget inte vill godkänna en privat uppgörelse mellan försäkringstagaren och den andre parten har bolaget rätt att föra talan och företräda försäkringstagaren i domstol. Försäkringsbolaget har också en rätt och skyldighet att hjälpa till med att utreda vad som hänt.

Ingenting hindrar givetvis att försäkringsbolaget accepterar en privat uppgörelse om bolaget tycker att kravet är skäligt. Normalt går det också till på det sättet. I praktiken kan det betyda att parterna förhandlar med varandra i närvaro av försäkringsbolagen. I trafikärenden är det i särklass vanligaste att de parternas olika försäkringsbolag förhandlar direkt med varandra.

I alla typer av ansvarsförsäkringar finns vissa grundläggande regler som den som är försäkrad måste tänka på.

  • Upplysningsplikt. Som försäkrad måste man svara sanningsenligt på alla frågor när man tecknar försäkringen.
  • Räddningsplikt. Man måste göra allt man rimligen kan för att begränsa omfattningen av skadan så mycket som möjligt.
  • Anmälningsplikt. Man måste se till att försäkringsbolaget omedelbart får kännedom om skadan.

Försiktighetsplikt. Man får inte själv vara upphovsman till skadan genom att ha åstadkommit den med avsikt eller genom grov vårdslöshet.
E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42
Begränsningar av olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringar hör hemma i kategorin av trygghetsförsäkringar där vem som helst kan teckna försäkringen utan att genomgå hälso-eller ...

Läs mer »


Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring har som syfte att täcka upp för de skadeståndskrav som du kan dra på dig i olika sammanhang. En av de vanligaste situationerna för en privatperson ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00