Husvagnsförsäkring – Helförsäkring

De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring. Med denna försäkring får man det största ekonomiska skydd som går att få för husvagnen. Skillnaden mot halvförsäkring är att en vagnskadedel ingår vilket gör att man även kan få ersättning för de flesta skador som uppkommit på vagnen av yttre påverkan.

Vad ingår? 

Ansvarsförsäkring

Blir husvagnsägaren skadeståndsskyldig är det ansvarsförsäkringen som täcker dessa kostnader. Detta gäller enbart om skador uppstått då husvagnen inte varit i trafik då det är trafikförsäkringen som ersätter skador som uppstår i trafiksituationer. Exempel då ansvarsförsäkringen kan användas är om vagnen börjat rulla och skadat ett annat fordon på en camping.

Kom ihåg att:

Ansvarsförsäkringen ersätter enbart skador på annans egendom och kan alltså inte utnyttjas för skador som drabbar den egna husvagnen.

Brandförsäkring

Om en brand uppstår i husvagnen genom att den exempelvis anläggs, av startas av blixtnedslag eller intilliggande brandhärd kan man få ut en ersättning för skador på vagnen. Som mest går det att få hela försäkringsbeloppet om vagnen anses vara totalförstörd.

Kom ihåg att:

Det finns flera orsaker till brand som inte ger någon ersättning. Det är bland annat om brandorsaken är kortslutning, köld eller fukt. Detta eftersom husvagnsägaren ska underhålla vagnen på ett sådant sätt att detta inte ska uppstå.

Stöldförsäkring

Om stöld av husvagnen eller dess tillbehör sker samt om skador uppstår vid dessa tillfällen ersätts detta. Utöver det ingår även en försäkring för personliga ägodelar som förvaras i vagnen.

Kom ihåg att:

Ersättningsnivån är olika beroende på om tillbehören är fabriksmonterade eller eftermonterade. Många försäkringsbolag har inte någon övre gräns för ersättning på fabriksmonterade tillbehör medan en gräns nästan alltid finns om de är eftermonterade. En ersättningsgräns finns även för stöld av personliga ägodelar.

Stöldförsäkringen gäller inte om husvagnen lånats ut till den som sedan stjäl den eller om någon som har tillgång till den stjäl vagn eller tillbehör. 

Glasruteförsäkring

Om något av sidofönstren på vagnen krossas eller spricker kan ersättning fås för att byta ut dessa.

Kom ihåg att:

I en halvförsäkring ingår inte ekonomiskt skydd för glastak. Däremot kan man få ersättning för skada på dessa genom vagnskadeförsäkringen (se längre ned) som ingår i en helförsäkring.

Reseavbrottsförsäkring

Reseavbrottsförsäkringen går att utnyttja i de fall som en resa måste avbrytas på grund av att husvagnen skadats eller stulits. Man får de en viss ersättning per dag som man inte kunnat genomföra den planerade resan.

Kom ihåg att:

För att få ersättning kan det i vissa fall krävas att både dragbil och husvagn är försäkrad i samma bolag.

Rättsskyddsförsäkring

Rättskyddet är till för att ge ett ekonomiskt skydd till husvagnsägaren i de fall som en tvist uppstår som sedan dras till domstol. I de fallen ersätts advokatkostnader och eventuella kostnader som domstolen anger att man måste betala.

Kom ihåg att:

För att rättskyddet ska kunna gå att utnyttja måste tvisten vara relativt stor. Den vanligaste gränsen är att summan ska röra minst ett halvt basbelopp.  Rättskyddet går inte heller att utnyttja i de fall som det handlar om grupptalan eller om tvisten uppstått i samband med en skilsmässa.

Vagnskadeförsäkring

Det är denna del som skiljer en helförsäkring mot en halvförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ger ersättning om en skada uppstått av yttre påverkan. Det kan vara i en trafikolycka eller vid skadegörelse men lika gärna om någon av rent otur skadar vagnen. Detta gäller även om det är ägaren själv som av misstag är orsak till skadan.

Kom ihåg att:

Är orsaken till skadan förslitning, köld, fukt eller frätning kommer inte någon ersättning att betalas ut. Det är i så fall skador som sakta framkommit och som undvikits om ägaren av vagnen underhållit den.

Ersättningen kan även minskas eller helt utebli om det visar sig att ägaren varit oaktsam. Det kan exempelvis gälla om man kört på fruset vatten (som inte varit en väg som Trafikverket ansvarat för) eller förvarat nycklarna lätt tillgängliga för tjuven.

Utöver det är det mycket sällan som försäkringsbolagen betalar ut ersättning om vagnen använts i tävlingssammanhang.

Kom ihåg att:

Stöldbegärligt?

I stöldförsäkringen ingår ett ekonomiskt skydd för stöld av personliga ägodelar som är inlåsta i vagnen. Detta upp till ett visst belopp. Men försäkringen täcker oftast inte för ”stöldbegärlig egendom” om man exempelvis inte bor i husvagnen på ett dygn. Gränserna kan vara olika men det är en rekommendation att kontrollera dessa då risken annars är att man blir ersättningslös.

Drulleförsäkring?

Hos vissa försäkringsbolag ingår en drulleförsäkring medan det hos andra kan tecknas som ett tillägg. En ”drulleförsäkring” (även kallad allrisk) ger ersättning för skador som man av misstag fått på inredning i vagnen och som inte innefattas av resterande försärkringskydd. Kanske tappar man något vasst och förstör någon ledning eller tappar blåbärssoppa över soffan. Ett mycket bra skydd för den som har en vagn som man är försiktig om.

Rabatt?

Mycket ofta får man rabatt om husvagnsförsäkringen tecknas på samma bolag som bilförsäkringen. Utöver det finns det även två andra fördelar att ha de två försäkringarna på samma bolag. För det första är det enklare att bara behöva ha kontakt med ett bolag om skada uppstått på både bil och vagn. För det andra kan försäkringsbolagen kräva att både bil och vagn ska vara försäkrade hos dem för att reseförsäkringen ska kunna utnyttjas.


Jämför husvagn

- Priser direkt från bolagen, börja här!

HusvagnJämför olika försäkringarHusvagnsförsäkring – Trafikförsäkring
En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen. ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring
Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring - Helförsäkring
De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring. Med denna försäkring får ...
Läs mer »

De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring.