Vad ingår i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen täcker det mesta inom hemmets fyra väggar, inklusive personerna som vistas där. Den erbjuder bland annat skydd mot stöld av och skadegörelse på din egendom, samt skydd för dig och din familj mot överfall och ID- kapning både i hemmet och på resande fot.

Här kan du läsa om vad de olika delarna i din hemförsäkring ger för skydd. Dessa grundläggande moment ingår i de allra flesta hemförsäkringar, och varje försäkringsbolags specifika villkor förklarar mer detaljerat vad det är som gäller för just deras hemförsäkring. Vidare är delmomenten mobbningsskydd samt ID-skydd två nyare moment som blir allt vanligare bland hemförsäkringar, men som ännu inte är en självklarhet hos alla aktörer.

Detta ingår i hemförsäkringen:


Egendomsskydd

Hemförsäkringens egendomsskydd ger ersättning om din lösa egendom skadas eller stjäls. Skyddet gäller oavsett om du förvarar dina saker i eller utanför hemmet, men när det gäller stöldbegärliga saker, såsom mobiltelefoner, kameror och datorer, brukar försäkringsbolagen ha extra krav på aktsamhet. Ett exempel skulle kunna vara att du kan få ersättning för kläder som blir stulna vid ett inbrott i din bil, men inte för en dator som stjäls vid samma tillfälle.

Överlag gäller viss aktsamhet för att egendomsskyddet ska ge ersättning för förstörda eller borttappade saker. Vill du skydda ditt lösöre ytterligare, kan du därför teckna det mycket vanliga tillägget “drulle” som skyddar när något händer med dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Hos många försäkringsbolag finns det idag även möjlighet att teckna ett tillägg för hemelektronik för dig som har dyr elektronik i hemmet.

Det är på grund av egendomsskyddet som du anger ett lösöresbelopp när du tecknar en ny hemförsäkring. Du anger helt enkelt det sammanlagda värdet på dina saker. Visar det sig att du angett helt fel belopp, riskerar du att bli felaktigt ersatt vid en skada. Du kan till exempel bli ersatt med halva värdet av din TV efter en brand, om du angett ett lösöresbelopp som faktisk bara täcker halva ditt lösöre, även om TV:n i sig inte överstiger beloppet du angivit.

Även lånade eller hyrda saker omfattas av din hemförsäkrings egendomsskydd. Det ger nämligen ersättning för de saker som tillfälligt används av dig som försäkringstagare. Men precis som för dina egna saker, gäller viss aktsamhet. Dessutom finns det begränsningar, exempelvis om du hyr dyra maskiner eller fordon. Detta är anledningen till varför du behöver teckna en separat försäkring när du till exempel hyr en bil.


Flyttskydd

Eftersom du vid en flytt kan komma att ha dina saker (främst lös egendom) på olika ställen under en tid, finns det även ett flyttskydd i din hemförsäkring. Det innebär att dina saker är försäkrade på två adresser samtidigt. Hur många dagar flyttskyddet gäller varierar mellan olika försäkringsbolag, men det är vanligt med till exempel en månads skydd från flyttdatum, både i det nya och det gamla hemmet.


Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen går att använda om du som privatperson blir krävd på skadestånd på grund av att du har skadat någon annan person, alternativ dennes egendom. Om detta skulle ske kan ditt försäkringsbolag hjälpa till med att utreda händelseförloppet för att se om du är skyldig att betala skadestånd eller inte. Ditt försäkringsbolag sköter då även eventuella förhandlingar med den person som kräver skadeståndet.

I många fall går det att lösa de tvister som omfattas av hemförsäkringens ansvarsförsäkring utan att det behöver bli en rättslig tvist som blir en rättegång i en domstol, men om detta sker ersätter ditt försäkringsbolag även rättegångskostnaderna. Visar det sig att du faktisk är skadeståndsskyldig kan även ersättning betalas ut för detta.

En regel som gäller hos alla försäkringsbolag är att du alltid ska vara försiktig och inte handla oaktsamt. Detta betyder att om du medvetet utsätter dig själv eller någon annan för fara ersätter inte ansvarsförsäkringen eventuella skadeståndskrav eller rättegångskostnader. Hemförsäkringens ansvarsdel gäller inte om skadan skett på arbetet, eftersom din hemförsäkring avser täcka ditt hem och din fritid.


Rättsskydd

Rättsskyddet i hemförsäkringen innebär att du kan få ekonomisk ersättning för juridiska kostnader, såsom advokatarvode och rättegångskostnader, vid en juridisk tvist som rör dig eller din egendom. Visar det sig att du förlorar tvisten, betalar rättsskyddsförsäkringen även för din motparts eventuella kostnader, och blir du skadeståndsskyldig kan hemförsäkringens ansvarsskydd ge ersättning för dessa kostnader.

Det framgår i ditt försäkringsbrev exakt vilka tvister som ersätts av din rättsskyddsförsäkring. Men vanliga tvister där rättsskyddet tillämpas är bland annat vårdnadstvister och arvstvister. En del försäkringsbolag kan dock ha restriktioner gällande om rättsskyddet täcker tvister om exempelvis bodelning med någon du varit gift med eller levt tillsammans med. För vårdnadstvister kan det behöva ha gått ett par år sedan en separation, och så vidare.

Är en tvist en så kallad skadeståndstvist, täcker hemförsäkringens rättsskydd inte mål där värdet det tvistas om är mindre ett ett halvt prisbasbelopp. Gäller inte heller för skadeståndstvister som är riktade mot dig och som kan ersättas av ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskyddet gäller också vid tvist med ditt eget försäkringsbolag, om du till exempel anser att du blivit felaktigt ersatt för en skada.

Du kan själv välja vilket juridiskt ombud du vill ha, och genom hela processen sker kontakten främst med ombudet, som i sin tur har kontakt med både ditt försäkringsbolag samt din motpart i tvisten. Bland annat behöver ditt försäkringsbolag godkänna ombudets förfrågan om att rättsskyddet ska täcka de juridiska kostnaderna, innan processen kan dra igång.

Normalt gäller även att du får betala en självrisk om 20 procent av kostnaden, vilket med andra ord kan komma att bli ganska höga kostnader för dig som privatperson. Detta betalar du direkt till ditt ombud, och alltså inte via försäkringsbolaget. Självrisken är tyvärr svår att komma ifrån, och det brukar även finnas maxgränser för hur mycket rättsskyddsförsäkringen kan ersätta, alltså hur höga de juridiska kostnaderna får uppgå till.

Du behöver i regel ha haft en hemförsäkring med en outnyttjat rättsskydd under minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddsförsäkringen. Hos många försäkringsbolag kan du dock räkna med den tid du haft din hemförsäkring hos tidigare. Det viktiga är alltså att du aldrig ska gå oförsäkrad, inte ens under en kort period.


Överfallsskydd

Hemförsäkringens överfallsskydd innebär att ersättning kan betalas ut om du blir överfallen, eller till exempel utsatt för sexuellt våld. Du har rätt att få ersättning för såväl skador som uppstått vid händelsen, men även för den kränkning du eventuellt utsatts för. Behöver du därutöver psykologisk hjälp i form av bearbetning av händelsen, kan hemförsäkringens krisskydd ge ersättning för detta.

För att en händelse ska täckas av hemförsäkringens överfallsskydd får du inte ha utsatt dig för en alltför uppenbar risk, och det finns även restriktioner om du varit påverkad av alkohol eller droger vid tillfället. Handlar det om sexualbrott, är dessa restriktioner betydligt mildare. Observera även att det vid sexualbrott inte finns något krav på att fysiskt våld ska ha använts, för att ersättning ska betalas ut.

För att få ersättning behöver en polisanmälan göras i samband med händelsen, på den ort eller i det land där överfallet inträffade. Du behöver dessutom uppsöka läkare och få ett läkarintyg. Ersättningen du kan få är för såväl tandskador och medicinsk invaliditet, men du kan även få ersättning för dödsfall om någon nära gått bort i samband med ett överfall. Du kan också få ersättning för dina personliga saker som stulits i samband med ett överfall.

Hos de allra flesta försäkringsbolagen täcks inte de överfall som orsakats av någon som står skriven på samma försäkring. Detsamma gäller för hemförsäkringens krisskydd som du kan läsa mer om här nedan. Med andra ord kan våld och sexuella övergrepp som sker i hemmet många gånger falla utanför både överfallsskyddet och krisskyddet i hemförsäkringen. Det finns dock undantag, där en del försäkringsbolag helt enkelt täcker även dessa händelser.


Krisskydd

Hemförsäkringens krisskydd ger dig ersättning om du upplevt ett skadetillfälle som traumatiskt. Vanligtvis täcker ger krisskyddet upp till tio samtalstillfällen med en psykolog legitimerad psykolog. Du väljer alltså själv vilken psykolog du vill vända dig till. Har du en lång resväg kan försäkringen även komma att ge dig reseersättning till samtalen.

Om du till exempel blivit utsatt för ett inbrott i ditt hem, blivit överfallen och rånad, eller på något annat sätt utsatts för en traumatisk upplevelse i samband med en händelse som omfattas av hemförsäkringens övriga skydd, kan krisskyddet alltså ge ersättning för bearbetning av upplevelsen. Även traumatiska upplevelser som orsakats av naturkatastrofer eller terroristhandling kan ersättas.

E-post: info@insplanet.com
Direktnummer: 08-51 00 00 42Vad ingår i hemförsäkringen
Iphone med sprucken skärm och i två delar

Försäkringsbedrägeri ökar i samband med lansering av Iphone

Försäkringsbedrägeri ökar i samband med lansering av IphoneIgår (2018-09-12) presenterade Apple nya Iphones. Den här gången blev det hela tre olika modeller. Iphone XS, Iphone XS MAX och ...

Läs mer »


Människor som står och tittar på en skogsbrand

Högre försäkringspremier efter skogsbränder

Under sommaren har skogsbränder härjat runt om i Sverige. Värst har situationen varit i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Totalt har det brunnit ...

Läs mer »


Så skyddar du dig mot ID-stöld!

Vad är ID-kapning? Och vem drabbas?Enligt polisen är ID-kapning eller ID-stöld som det också kallas, Sveriges vanligaste bedrägeri idag. ...

Läs mer »


Vad ingår i hemförsäkringen

Vad ingår i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen täcker det mesta inomhemmets fyra väggar, inklusive personerna somvistas där. Den erbjuder bland annat skydd motstöld av och ...

Läs mer »


bästa hemförsäkring

Välj den bästa hemförsäkringen

Att kunna välja ut den bästa hemförsäkringen till dig och din familj, kräver att du dyker ner i försäkringsvillkoren en aning. På så vis kan du ...

Läs mer »


Drulleförsäkring

En allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som den i mer vardagligt tal kallas, är en mycket populär tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Hos en del ...

Läs mer »


Vad är en bostadsrättsförsäkring?

Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg, som du är skyldig att ha om du äger en ...

Läs mer »

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00